Úvodní informace k projektu OP VK: Rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání na škole.
R.Č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0033

Cíle projektu:

Rozov znalostí, schopností a dovedností žádků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základě rozvoje environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) v předmětech biologie, fyzika, chemie, matematika, ZSV, zeměpis, tělesná výchova a estetcká výchova pro obor gymnázium a dále na základě vytvoření a realizace výukového programu EVVO, který umožní zavádět principy udržitelného rozvoje do praktického života žáků.

Dílčí cíle projektu:

- vytvoření metodiky výuky EVVO na naší škole

- rozvoj EVVO na škole na základě zpracování a realizace vybraných EVVO témat ve formě výukových

   aktivity, škoních projektů a výukových materiálů

- vytvoření praktického výukového programu EVVO na téma "Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie",

   který umožní praktickou a názornou výuku

- pilotní ověření rozšířené výuky EVVO a výukového programu v zapojených předmětech

- vybavení školy praktickými pomůckami pro realizaci výukového programu a rozšířenou výuku EVVO

- proškolení pedagogických pracovníků pro efektivní výuku EVVO a pro tvorbu výukových podkladů a

  materiálů

- zpětnou vazbou zjištění zájmu o rozšířenou výuku EVVO

- rozšíření ŠVP

- rozšíření výukového sofwaru, který škola využívá

- ekologizace provozu školy, vybavení tříd nádobami přo třídění odpadu


Výstupy:

- 15 vyškolených pedagogů pro efektivní výuku EVVO

- 5 proškolených pedagogů, členů odborného týmu, pro tvorbu vlastních výukových podkladů pro výuku

   EVVO

- vybavení pro rozšířenou výuku EVVO

- vybavení pro ekologizaci provozu školy

- vybavení pro realizaci výukového programu

- jedna metodika pro výuku EVVO

- jeden soubor podkladů pro pilotní ověřování

- jeden výukový program na téma "Obnovitelné a neobnovitelné zdorje energie"

- 32 zpracovaných témat EVVO

- pilotní ověření inovované výuky EVVO

- 105 žáků školy podpořených inovativním způsobem výuky EVVO

- jedenkrát výstupní hodnocení dosažených výstupů

- jedenkrát výstupní hodnocení environmentální gramotnosti žáků

- jeden inovavaný ŠVP v oblasti EVVO

- jedenkrát rozšířený výukový software


Hamonogram projektu:

Metodická příprava výuky EVVO 06/2011 - 09/2011

Pilotní ověření rozšířený výuky EVVO a výukového progamu a zpětná vazba 10/2011 -05/2012

Přípava pedagogů a prostředí pro rozšířenou výuku EVVO  06/2011 - 05/2012

Inovace a rozšíření výukkového softwaru  06/2012


Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje  1.324.794,29 Kč

Z toho

Podíl příspěku z ESF          1.126.075,14 Kč

Podíl národního spolu

financování ze SR                 198.719,15 Kč
Aktualizováno (Neděle, 13 Květen 2012 18:50)