3. Absence žáka, omlouvání nepřítomnosti


 
Absence žáka, omlouvání nepřítomnosti

1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování u třídního učitele. V případě uvolňování žáka na více než 3 dny je nutné, aby si zákonný zástupce, popř. žák vyzvedl v kanceláři školy prohlášení, které po vyplnění odevzdá třídnímu učiteli, o povolení rozhoduje ředitel školy.
2. Pokud žák odchází z vyučování z jakéhokoliv důvodu, je povinen předem písemně oznámit důvod odchodu, kam odchází, popřípadě telefonní číslo, aby si pověřený pracovník - vyučující dané hodiny, třídní vyučující, tajemnice školy nebo ředitel školy mohl ověřit uváděnou skutečnost. Oznamovací povinnost žáků je nutná vzhledem k zodpovědnosti školy za jejich bezpečnost v průběhu vyučování.
3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka povinen oznámit škole nepřítomnost žáka do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (telefonicky, faxem, e-mailem). Důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování dokládají zákonní zástupci žáka. Škola může (v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví) požadovat u absence žáka z důvodu nemoci přesahující tři dny školního vyučování potvrzení vydané ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka (ve zcela výjimečných případech i v případě nepřítomnosti nepřesahující tři dny). Omluvenka nad 10 vyučovacích dní je vždy doložena potvrzením ošetřujícího lékaře případně instituce nebo úřadu.
4. O omluvení absence rozhoduje třídní učitel (ve zvláštních případech po poradě s ředitelem školy). Omluvenku předkládá žák třídnímu učiteli bezprostředně po návratu do školy.
5. Nepřítomnost žákyně pro těhotenství nebo mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc.
6. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí, oznámí to žák, popř. zákonný zástupce ihned řediteli školy. Vyučování se může zúčastnit jen se souhlasem lékaře.
7. V případě, že nepřítomnost žáka překročí 20% z celkového počtu hodin za pololetí z daného předmětu, oznámí tuto skutečnost vyučující příslušného předmětu prostřednictvím třídního učitele řediteli školy. Na základě podkladů rozhodne ředitel školy o případném konání souhrnné zkoušky na doplnění klasifikace.
8. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a zákonní zástupci důvod jeho neúčasti při vyučování neoznámí, vyzve ředitel školy písemně zákonné zástupce žáka, aby neprodleně doložili důvod žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní zákonné zástupce žáka, že tato nepřítomnost bude posuzována, jako by žák studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, nebo nebude doložen důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené neúčasti; tímto dnem přestává být žákem školy.
9. Zletilý žák dokládá důvody své nepřítomnosti sám, a to v těch situacích podle odst. 1-7, kde to za nezletilé žáky činí zákonní zástupci.
10. Neomluvená nepřítomnost žáka se řeší pohovorem s třídním učitelem a zákonnými zástupci žáka, případně před školní výchovnou komisí, a to podle ustanovení Metodického pokynu MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
11. Jestliže žák navštěvuje jakékoliv zařízení pro zájmovou činnost nebo provozuje činnost ve sportovních oddílech, může tuto činnost vykonávat jen v době mimo vyučování. Na základě předložení žádosti a jejího posouzení může ředitel školy udělit výjimku.
12. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity).
 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?