KRITÉRIA přijímacího řízení


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, § 60 odst. 2 - 4, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), v platném znění, ředitel školy rozhodl otevřít ve školním roce 2018/19 tyto obory vzdělání:

Čtyřletý studijní cyklus (denní forma vzdělávání) 79-41-K/41 Gymnázium

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, § 60 odst. 3, ředitel školy stanovuje kritéria přijímacího řízení:

 

KRITÉRIA přijímacího řízení PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Pro přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 jsou stanovena pro 1. kolo přijímacího řízení následující kritéria:

Maximální bodové hodnocení, kterého může uchazeč o studium dosáhnout je 166 bodů, přičemž hodnoceno bude:

  1. 1.     Předchozí vzdělávání

a)  Hodnotí se průměrný prospěch za druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy ZŠ (známka z chování se do průměru nezapočítává). Body za prospěch lze získat do průměru 2,50 (viz tabulka č. 1)

b)  Za prospěch může uchazeč o studium získat maximálně 66 bodů (max. 33 bodů za každé z hodnocených pololetí).

 

Průměrný prospěch

1-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

2,51 a více

Body

33

28

23

0

Tabulka č. 1:  Bodové hodnocení průměrného prospěchu

 

 

  1. 2.      Jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru  Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace:*

a)  Uchazeči se do hodnocení započítá lepší výsledek dosažený v písemném testu z ČJL a MAT a její aplikace

b)  V rámci hodnocení kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů ( max. 50 bodů z každého z písemných testů)

c)  Uchazeč, který v některém z testů získá méně než 1 bod, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nebude ke studiu přijat

Celkové pořadí úspěšnosti uchazeče v prvním kole přijímacího řízení bude určeno součtem bodového hodnocení obou výše uvedených kritérií řazeným sestupně. Přijato bude  nejvýše 54 uchazečů s nejvyšším celkovým bodovým hodnocením, kteří úspěšně vykonají testy jednotné přijímací zkoušky  ( viz. odstavec 2, bod c).

U cizinců, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z ČJL se použije tzv. redukované pořadí. Cizinec je v takovém případě zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z MAT a její aplikace.

Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umísti uchazeč, který má vyšší počet součtu bodů získaných v jednotných testech z ČJL a MAT a její aplikace.

 

*Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru  Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace: ve dvou termínech:

1. termín 12. dubna 2018 (ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí)
2. termín  16. dubna 2018 (ve škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí)

 

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová,
ředitelka školy

12. 03. 2018 | Novinky
PROCHÁZKA MEDIÁLNÍM SVĚTEM S TOMÁŠEM KABÁTEM


20. 02. 2018 | Novinky
ARCHEOLOGIE v hodině dějepisu


13. 02. 2018 | Novinky
Den bruslení na EDUCAnetu


02. 01. 2018 | Novinky
Předvánoční Vídeň


18. 12. 2017 | Novinky
Matematická soutěž napříč ročníky