KRITÉRIA přijímacího řízení


 Ředitelka Gymnázia EDUCAnet Ostrava s.r.o., vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pro obor 79-41-K/41 Gymnázium

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Maximální bodové hodnocení, kterého může uchazeč o studium dosáhnout je 166 bodů, přičemž hodnoceno bude:

 

  1. 1.        Hodnocení předchozího vzdělávání:
  2. Hodnotí se průměrný prospěch za druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy základní školy (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia), přičemž známka z chování se do průměru nezapočítává. Body za prospěch lze získat do průměru 2,50 (viz tabulka č. 1).
  3. Za prospěch může uchazeč o studium získat maximálně 66 bodů (max. 33 bodů za každé z hodnocených pololetí).

 

Průměrný prospěch

1-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

2,51 a více

Body

33

28

23

0

Tabulka č. 1: Bodové ohodnocení průměrného prospěchu

 

  1. 2.        Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:*
  2. Uchazeči se do hodnocení započítá lepší výsledek dosažený v písemném testu z ČJL a MAT a její aplikace.
  3. V rámci hodnocení kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů (max. 50 bodů z každého z písemných testů).
  4. Uchazeč, který v některém z testů získá méně než 1 bod, nevykonal úspěšně přijímací zkoušku a nebude ke studiu přijat.

 

Celkové pořadí úspěšnosti uchazeče v prvním kole příjímacího řízení bude určeno součtem bodového hodnocení obou výše uvedených kritérií řazeným sestupně. Přijato bude nejvýše 54 uchazečů s nejvyšším celkovým bodovým hodnocením, kteří úspěšně vykonají testy jednotné přijímací zkoušky (viz odst. 2, bod c.).

Ředitelka školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělávání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí uchazeč, který má vyšší počet součtu bodů získaných v jednotných testech z ČJL a MAT a její aplikace.

 

*
Povinnost uchazečů o studium oborů s maturitní zkouškou konat jednotnou přijímací zkoušku, vyplývá s ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona.

 

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

 

  1. termín   12. dubna 2018 (ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí)
  2. termín   16. dubna 2018 (ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí)

 

Ke studiu bude přijato 54 uchazečů

 

S pozdravem

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová
ředitelka školy

 

12.12.2017

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?