MATURITNÍ TÉMATA 2018 - PROFILOVÁ ČÁST


MATURITNÍ TÉMATA platná pro jarní a podzimní termín 2018

BIOLOGIE

1.    Život a jeho poznávání
2.    Buňka
3.    Rozmnožování buněk
4.    Základní děje na buněčné úrovni
5.    Mikroorganismy
6.    Rostlinné orgány
7.    Metabolismus rostlin
8.    Základy fyziologie rostlin
9.    Chromista a nižší rostliny
10.  Rostliny výtrusné
11.  Nahosemenné rostliny
12.  Krytosemenné rostliny
13.  Houby (Fungi)
14.  Prvoci (Protozoa)
15.  Základní znaky živočichů
16.  Diblastica
17.  Triblastica nižší fylogeneze
18.  Coelomata článkovaní (Articulata)
19.  Deuterostomia
20.  Pojivové a svalové tkáně organismů
21.  Oběhové soustavy organismů
22.  Trávicí soustava včetně metabolických dějů organismů
23.  Dýchací a vylučovací soustava člověka
24.  Řídící systémy organismů
25.  Rozmnožovací soustavy člověka
26.  Molekulární základy dědičnosti
27.  Klasická Mendelova genetika mnohobuněčného organismu
28.  Genetika populací a člověka
29.  Organismy a prostředí
30.  Ochrana životního prostředí


DEJĚPIS


1.    Úloha historické vědy při zkoumání vývoje společnosti v pravěku
2.    Vznik prvních mimoevropských civilizací
3.    Starověké Řecko
4.    Starověký Řím
5.    Ranně feudální státy
6.    Slované a jejich první státní útvary
7.    Český stát za Přemyslovců
8.    Naše země za vlády Lucemburků
9.    Evropa v době vrcholného středověku
10.  Husitství
11.  Období renesance a zeměpisných objevů
12.  Habsburkové od svého nástupu po dobu baroka
13.  Svět po třicetileté válce
14.  Období od Francouzské revoluce po Vídeňský kongres
15.  Specifika historického vývoje v Severní Americe 18. a 19 století
16.  Cesta k revolučnímu roku 1848
17.  Kolonialismus a imperialismus před 1. světovou válkou
18.  První světová válka
19.  Světový politický, hospodářský a kulturní vývoj mezi válkami
20.  Vznik ČSR a její vývoj do roku 1938
21.  Druhá světová válka
22.  Češi a Slováci od Mnichova do konce nacistické okupace
23.  Vývojové tendence ve světě od konce 2. světové války
24.  Naše republika od konce 2. světové války do definitivního vítězství protikomunistických sil
25.  Vývoj našich zemí od 60. let do současnosti


FYZIKA


1.    Kinematika hmotného bodu
2.    Dynamika hmotného bodu
3.    Práce, výkon, energie
4.    Gravitační pole
5.    Mechanika tuhého tělesa
6.    Mechanika tekutin
7.    Základní pojmy a principy molekulové fyziky a termodynamiky
8.    Vnitřní energie a teplo
9.    Struktura a vlastnosti plynů
10.  Struktura a vlastnosti kapalin
11.  Struktura a vlastnosti pevných látek
12.  Skupenské změny
13.  Mechanické kmitání
14.  Mechanické vlnění
15.  Elektrický náboj a elektrické pole
16.  Elektrický proud v látkách
17.  Polovodiče
18.  Elektrický proud v kapalinách a plynech
19.  Stacionární magnetické pole
20.  Nestacionární magnetické pole
21.  Střídavý proud
22.  Elektromagnetické kmitání a vlnění
23.  Vlnové vlastnosti světla
24.  Paprsková optika
25.  Elektromagnetické záření a jeho energie
26.  Speciální teorie relativity
27.  Základní poznatky kvantové fyziky
28.  Fyzika elektronového obalu
29.  Jaderná fyzika
30.  Sluneční soustava


CHEMIE

 
1.    Atomové jádro a obecné rysy organické chemie
2.    Elektronový obal a nasycené uhlovodíky
3.    Periodická soustava prvků a sloučeniny s trojnou vazbou
4.    Chemická vazba a sloučeniny s trojnou vazbou
5.    Soustavy látek a aromatické uhlovodíky
6.    Roztoky
7.    Sloučeniny s kyslíkem
8.    Halogeny a jejich sloučeniny
9.    Kovy a jejich organické sloučeniny
10.  Chemické rovnováhy
11.  Karbonylové sloučeniny a jejich deriváty
12.  Karboxylové sloučeniny a jejich deriváty
13.  Redoxní děje
14.  Chemické reakce
15.  Sacharidy a jejich metabolismus
16.  S-prvky
17.  Lipidy a jejich metabolismus
18.  Proteiny a jejich metabolismus
19.  Sloučeniny a vlastnosti dusíku
20.  Uhlík a jeho sloučeniny
21.  Kovy d-bloku PSP
22.  Prvky triády železa
23.  Struktura látek
24.  Chemie přírodních látek
25.  Názvoslovné a výpočtové principy v chemii


INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
 
1.    Základy informatiky a teorie informace
2.    Technické vybavení počítačů
3.    Etické zásady a právní normy
4.    Typografická a estetická úprava dokumentů
5.    Vizualizace, filtrování a řazení dat v tabulkovém procesoru
6.    Tabulky a využití základních vzorců v tabulkovém procesoru
7.    Počítačové zpracování textů
8.    Význam a použití stylů v MS Word
9.    Hromadná korespondentce v MS Word
10.  Využití a vliv počítačových technologií v praxi
11.  Struktura datových sítí a přenos datových souborů
12.  Operační systémy, jejich funkce a správa souborů
13.  Základní nastavení operačního systému, datové soubory
14.  Využívání služeb internetu
15.  Pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky
16.  Práce s rastrovou a vektorovou grafikou
17.  Prezentace a multimédia
18.  Principy tvorby webu
19.  Oblast používání databází, tvorba databází
20.  Algoritmizace a základy programování 


MATEMATIKA

1.    Teorie množin
2.    Číselné obory
3.    Algebraické výrazy
4.    Výroková logika
5.    Obecné vlastnosti funkcí, druhy funkcí
6.    Lineární rovnice, nerovnice a funkce
7.    Rovnice, nerovnice a funkce s absolutními hodnotami
8.    Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce
9.    Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce
10.  Goniometrické rovnice, nerovnice a funkce
11.  Základní geometrické pojmy a základní věty planimetrie
12. Trojúhelník, Pythagorova věta, Euklidovy věty, trigonometrie
13.  Mnohoúhelníky, kružnice, kruh
14.  Geometrická zobrazení v rovině
15.  Základní pojmy a věty stereometrie
16.  Geometrická tělesa
17.  Polohové a metrické vlastnosti geometrických těles
18.  Geometrická zobrazení v prostoru
19.  Základní pojmy analytické geometrie
20.  Analytické vyšetřování vzájemných poloh přímek a rovin
21.  Kuželosečky
22.  Kombinatorika
23.  Počet pravděpodobnosti, statistika
24.  Posloupnosti a řady
25.  Maticový počet

NĚMECKÝ JAZYK

1.    Familie
2.    Wohnen
3.    Tagesprogramm
4.    Hobby und Freizeit
5.    Kunst und Kultur
6.    Reisen und Urlaub
7.    Jobs und Berufe, Zukunftspläne
8.    Schule und Bildung
9.    Massenmedien
10.  Sport, Wetter und Jahreszeiten
11.  Einkauf, Kleidung und Mode
12.  Gesundheit
13.  Essen und Trinken
14.  Feste und Bräuche
15.  Heimatstadt und Umgebung, Mährisch – Schlesische Region
16.  Tschechische Republik
17.  Prag
18.  Deutschland
19.  Berlin
20.  Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein


RUSKÝ JAZYK

1.    Мой дом, моя квартира
2.    Природа, охрана окружающей среды
3.    Свободное время, мои хобби
4.    Моя биография
5.    Мой город
6.    Школа, система образования
7.    Путешествие, транспорт
8.    Моя повседневная жизнь
9.    Прага
10.  Питание. В ресторане
11.  Праздники и традиции
12.  Чешская республика
13.  Россия
14.  Услуги и магазины
15.  Времена года, климат и погода
16.  Здоровье и его охрана
17.  Проблемы молодых людей
18.  Спорт и моё отношение к нему
19.  Работа и профессия
20.  Интернет и социальные сети


ŠPANĚLSKÝ JAZYK

1.    Mi familia
2.    Vivienda
3.    Mi tiempo libre y ocio
4.    Moda y de compras
5.    Comidas y bebidas
6.    En el hotel
7.    Vida cultural
8.    En la Ciudad
9.    De viaje, de vacaciones
10.  Medios de comunicación
11.  Medio ambiente
12.  Salud
13.  Educación
14.  Deportes
15.  Lengua española
16.  Hablando de España
17.  Madrid y algunas ciudades españolas
18.  Hablando de América Latina
19.  Paseo por Praga
20.  Fiestas y tradiciones de España y de América Latina
21.  Mi escritor favórito hispanohablante
22.  Miguel de Cervantes y Saavedra
23.  La Unión Europea
24.  Historia
25.  República Checa, mi Ciudad

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

1.    Osobnost
2.    Psychické jevy, stavy a vlastnosti
3.    Jedinec v sociálních vztazích
4.    Duševní zdraví
5.    Socializace
6.    Sociální útvary a seskupení
7.    Sociální pozice a role
8.    Sociální stratifikace
9.    Kultura
10.  Stát
11.  Právní stát
12.  Demokracie
13.  Politické subjekty
14.  Volby a volební systémy
15.  Státní správa a samospráva
16.  Ekonomika
17.  Trh
18.  Směna
19.  Peníze
20.  Ekonomika ČR
21.  Role státu v ekonomice
22.  Právní řád
23.  Občanské, rodinné a pracovní právo
24.  Trestní právo
25.  Vznik a počátky filosofie
26.  Hellénistická a středověká filozofie
27.  Renesanční filozofie
28.  Filozofie novověku a osvícenství
29.  Filozofie 19. století
30.  Filozofie 20. století


ZEMĚPIS

1.    Vesmír
2.    Sluneční soustava
3.    Atmosféra
4.    Hydrosféra
5.    Litosféra
6.    Biosféra
7.    Geografie obyvatelstva
8.    Geografie průmyslu a služeb
9.    Vyspělé státy
10.  Rozvojové státy
11.  Severní Evropa
12.  Západní Evropa
13.  Jižní Evropa
14.  Jihovýchodní Evropa
15.  Střední Evropa (mimo ČR a Slovensko)
16.  Regionální geografie Severní Ameriky – USA
17.  Regionální geografie Jižní a Střední Ameriky
18.  Regionální geografie: Čína a Dálný východ
19.  Regionální geografie Severní Afriky a Blízkého východu
20.  Regionální geografie Austrálie a Oceánie
21.  Regionální geografie – Slovenská republika
22.  Regionální geografie ČR – fyzická geografie
23.  Regionální geografie ČR – socio-ekonomická charakteristika
24.  Moravskoslezský kraj
25.  Regionální geografie: Indie a Jihovýchodní Asie
26.  Kartografie
27.  Pedosféra
28.  Geografie zemědělství
29.  Regionální geografie: Subsaharská Afrika
30.  Východní Evropa a post-sovětský prostor

V Ostravě dne 01.09.2017

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?