10. Práva a povinnosti zákonných zástupců


 
Práva a povinnosti zákonných zástupců

1. Zákonní zástupci žáků mají právo
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte a nezletilého žáka (na tyto informace mají v případě zletilého žáka právo také jeho rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilému žákovi plní vyživovací povinnost),
b) volit a být volen do školské rady,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte a nezletilého žáka,
d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte a nezletilého žáka.

2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v Článku 3 školního řádu,
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích,
f) dodržovat kalendář plateb poplatků a příspěvků na základě uzavřené smlouvy se školou.

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?