1. Práva žáka


 
Práva žáka

1. Při vyučování a při činnostech organizovaných školou jsou dodržovány články Úmluvy o právech dítěte a Listina základních práv a svobod (svoboda projevu, myšlení, svědomí, náboženství, shromažďování, atd.), je dbáno na ochranu před diskriminací, před vměšováním do soukromí žáka/žákyně (dále jen žáka). Škola poskytuje žákům vzdělání, jehož zásady a obecné cíle jsou definovány v § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).
2. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
3. Žák handicapovaný, se specifickou poruchou učení či chování nebo žák výjimečně nadaný má právo na speciální péči v rámci možností školy v souladu s § 16, odst. 6-9 a § 17 školského zákona.
4. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. Pokud se cítí být z jakéhokoliv důvodu v tísni, může požádat o pomoc či radu třídního učitele, další vyučující, výchovného poradce nebo školního metodika prevence.
5. Zletilý žák má právo volit a být volen do školské rady.
6. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
7. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Své připomínky k činnosti školy nebo školní jídelny vznáší zejména na jednání samosprávného orgánu žáků či prostřednictvím svého zástupce tamtéž, nebo se přímo obrací na třídního učitele, výchovného poradce či vedení školy, příp. využívá Schránky důvěry.
8. Žák má právo na ochranu soukromí. Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost aj.), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9. Žák má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.
10. Žák má právo na konzultace s vyučujícími v případě nejasností v učivu, a to v předem dohodnutém termínu. Ke konzultaci se žák dopředu připraví a dostaví se s doplněnými poznámkami k učivu.
11. Žák má právo účastnit se mimoškolních aktivit organizovaných školou.
12. Žák má právo stravovat se ve školní jídelně vedlejší základní školy (ZŠ Krestova). Žák dodržuje při výdeji obědů pravidla slušného chování a pokyny pedagogického dozoru. Při porušení těchto pravidel bude žák ze stravování vyloučen. Oběd je vydáván jen na základě platné objednávky pomocí magnetické karty. V době nemoci či nepřítomnosti ve vyučování má žák nárok na výdej oběda pouze první den.
 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?