4. Provozní a vnitřní řád školy


 
Provozní a vnitřní řád školy

1. Všechny dospělé osoby žák oslovuje pane, paní. Chová se slušně ke všem pracovníkům školy.
2. Žák dbá o čistotu a pořádek ve škole. Je vhodně, slušně a čistě oblečen a upraven. Pro tělesnou výchovu používá předepsaný cvičební úbor a obutí. Žák hospodárně a vhodně zachází se školními potřebami, učebnicemi a notebookem. Šetří elektrickou energií a vodou.
3. Při pobytu ve škole žák dodržuje ustanovení provozního řádu.
4. Žák chrání majetek školy, majetek svůj i svých spolužáků. Při úmyslném poškození nebo zničení školního majetku je žák za tuto škodu odpovědný ve smyslu zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění. Řešení škod bude provedeno v souladu s ustanoveními § 420 a následujících Občanského zákoníku, vzniklou škodu musí viník nebo viníci rovným dílem uvést do předešlého stavu nebo uhradit.
6. Žák chrání své zdraví a zdraví ostatních, dodržuje předpisy BOZP v době vyučování i na akcích organizovaných školou. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola vede evidenci úrazů žáků vzniklých při uvedených činnostech.
7. Žák nenosí do školy nebo na činnosti organizované školou zbytečně větší peněžní částky a cenné předměty, pokud je má, může si je v průběhu vyučování uložit do trezoru v sekretariátu školy. Za případné ztráty jinde v areálu školy nenese škola odpovědnost.
8. Žák se při chůzi od zastávky tramvaje, autobusu či vlaku ke škole a zpět chová slušně a ohleduplně k místním občanům. Při nastupování do prostředků hromadné dopravy a v průběhu jízdy žák dodržuje pravidla slušného chování, uvolňuje místo starším osobám, pomáhá starým a nemocným lidem, malým dětem.
9. Žák dodržuje pokyny vyučujících při stěhování mezi učebnami, při přesunech do tělesné výchovy, školní jídelny i na další místa, kde probíhá výuka.
10. Žák na toaletách dodržuje pravidla společenského chování, neplýtvá vodou, elektrickou energií ani papírovými ručníky.
11. Žák dodržuje pokyny bezpečného a společenského chování na exkurzích, výletech, sportovních kurzech, návštěvách divadel a dalších akcích, se kterými je vždy před danou akcí seznámen.
12. Žák dbá pokynů učitele při písemných i ústních prověřováních znalostí – nenapovídá, neopisuje. Při opisování je žák vyloučen od písemné zkoušky a klasifikován nedostatečně.
13. Žáci určení jako služba dbají na dodržování pořádku a pravidel v učebnách (viz pravidla pro službu v dané učebně – vyvěšeny v učebnách).
14. Uzamčená kola žáci odkládají na místa k tomu určená. Z kapacitních důvodů není možné, aby žáci parkovali motorovými vozidly na parkovišti před areálem školy.
 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?