7. Výchovná opatření


 
Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a opatření k posílení kázně žáků.
Pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy) se zaznamenávají do třídních výkazů. Pochvala ředitele školy je přikládána na zvláštním formuláři školy k vysvědčení.
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné, nebo opakovaná méně závažná provinění proti školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:
napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel za drobné přestupky, za neomluvené hodiny; bezprostředně po provinění.
důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel za závažnější přestupek nebo za větší počet méně závažných přestupků zpravidla po předchozím napomenutí třídního učitele, za neomluvené hodiny; důtku uděluje třídní učitel bezprostředně po provinění.
důtka ředitele školy - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky zpravidla po udělené důtce třídního učitele, za neomluvené hodiny; důtka ředitele školy je udělena bezprostředně po provinění.
podmíněné vyloučení ze studia - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za opakovaná i méně závažná provinění proti školnímu řádu; zpravidla po udělené důtce ředitele školy.
vyloučení ze studia - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za opakovaná závažná provinění proti školnímu řádu ve zkušební době podmínečného vyloučení, nebo při provinění se ve smyslu §31 odst. 3 školského zákona.

Nastane-li případ žáka s více jak 7 neomluvenými hodinami, ředitel školy v součinnosti s výchovnou poradkyní a třídním vyučujícím rozhodne o opatření, o kterém informuje zletilého žáka, u nezletilého žáka rovněž zákonného zástupce.

O podmíněném vyloučení ze studia i vyloučení ze studia informuje ředitel pedagogickou radu.
O udělení a uložení výchovných opatření žákovi uvědomí třídní učitel (o napomenutí a důtce třídního učitele) nebo ředitel školy (o ostatních výchovných opatřeních) zákonného zástupce nezletilého žáka nebo osoby s vyživovací povinností u zletilého žáka. Opatření se zaznamenává do elektronické karty žáka, neuvádí se na vysvědčení.

 

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?