7. Výchovná opatření


 
Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a opatření k posílení kázně žáků.
Pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy) se zaznamenávají do třídních výkazů. Pochvala ředitele školy je přikládána na zvláštním formuláři školy k vysvědčení.
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné, nebo opakovaná méně závažná provinění proti školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:
napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel za drobné přestupky, za neomluvené hodiny; bezprostředně po provinění.
důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel za závažnější přestupek nebo za větší počet méně závažných přestupků zpravidla po předchozím napomenutí třídního učitele, za neomluvené hodiny; důtku uděluje třídní učitel bezprostředně po provinění.
důtka ředitele školy - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky zpravidla po udělené důtce třídního učitele, za neomluvené hodiny; důtka ředitele školy je udělena bezprostředně po provinění.
podmíněné vyloučení ze studia - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za opakovaná i méně závažná provinění proti školnímu řádu; zpravidla po udělené důtce ředitele školy.
vyloučení ze studia - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za opakovaná závažná provinění proti školnímu řádu ve zkušební době podmínečného vyloučení, nebo při provinění se ve smyslu §31 odst. 3 školského zákona.

Nastane-li případ žáka s více jak 7 neomluvenými hodinami, ředitel školy v součinnosti s výchovnou poradkyní a třídním vyučujícím rozhodne o opatření, o kterém informuje zletilého žáka, u nezletilého žáka rovněž zákonného zástupce.

O podmíněném vyloučení ze studia i vyloučení ze studia informuje ředitel pedagogickou radu.
O udělení a uložení výchovných opatření žákovi uvědomí třídní učitel (o napomenutí a důtce třídního učitele) nebo ředitel školy (o ostatních výchovných opatřeních) zákonného zástupce nezletilého žáka nebo osoby s vyživovací povinností u zletilého žáka. Opatření se zaznamenává do elektronické karty žáka, neuvádí se na vysvědčení.

 

28. 02. 2017 | Novinky
Den sportu na lezecké stěně


08. 02. 2017 | Novinky
Pololetní bowling 2017


18. 01. 2017 | Novinky
Florbalový turnaj


06. 01. 2017 | Novinky
Schulrunde Deutsch Olympiade


04. 01. 2017 | Novinky
Vánoční besídka 2016


28. 12. 2016 | Novinky
Maraton psaní dopisů


20. 12. 2016 | Novinky
The English Competition: School Round


18. 12. 2016 | Novinky
Studentská konference na GOH


12. 12. 2016 | Novinky
1. A "V novém světě"


08. 12. 2016 | Novinky
Den juda aneb tělocvik ve znamení sebeobrany


08. 11. 2016 | Novinky
The Day of Languages (October 24, 2016)