2. Základní povinnosti žáka


 
Základní povinnosti žáka

1. Poctivé studium, zdvořilé a skromné chování je nejen základní povinností, ale věcí cti každého žáka školy. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a studijní výsledky.
2. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin. Opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin budou posuzovány a trestány jako porušování školního řádu. Žák je povinen zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů. Pokud si zvolí nepovinný předmět, stává se pro něj docházka do tohoto předmětu povinnou, odhlásit se z výuky nepovinného předmětu v daném školním roce nelze.
3. Žák respektuje pokyny všech pedagogických a správních zaměstnanců školy.
4. Žák je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli jakoukoliv změnu osobních údajů.
5. Na začátku každé vyučovací hodiny hlásí služba vyučujícímu nepřítomné žáky.
6. Nepřijde-li vyučující do vyučování, ohlásí to žákovská služba do pěti minut po zahájení vyučování v sekretariátu školy. Ustanovení služby ve třídách a její povinnosti jsou v pravomoci třídního učitele.
7. Ve třídě nemění žáci bez souhlasu vyučujícího zasedací pořádek.
8. Žák je povinen přezouvat se po vstupu do školní budovy v šatně, chodit do školy čistě a vhodně oblečen a upraven. Nedovoluje se nosit do školy oblečení typické pro extrémistická hnutí a nosit pokrývku hlavy v budově. V průběhu vyučování žák neopouští areál gymnázia, ve volných hodinách a o přestávkách se zdržuje v areálu gymnázia. Areál gymnázia smí opustit po písemném nebo ústním souhlasu třídního vyučujícího nebo ředitele školy.
9. Žák je povinen sledovat informační systém školy pro žáky, tj. především rozvrh suplování a pokyny a sdělení vyučujících, zveřejněné na monitorech a nástěnkách ve škole a na webových stránkách školy.
10. Žák je povinen dodržovat pravidla práce s notebooky a chráněným softwarem, nesmí porušovat autorská práva.
11. Žák je povinen ohlásit bezprostředně svůj úraz, ke kterému došlo v průběhu vyučování, a to vyučujícímu dané hodiny nebo vyučujícímu vykonávajícímu dozor v areálu gymnázia nebo na sekretariátě školy.
12. Zletilý žák je povinen:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v § 3 školního řádu,
c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
13. Žákům je zakázáno:
a) kouřit cigarety (elektronické cigarety nevyjímaje) v budovách a areálu školy, ve vzdálenosti 1 km od školy i při činnostech organizovaných školou mimo sídlo školy,
b) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou, distribuovat nebo zneužívat ve škole alkoholické a jiné zdraví škodlivé či návykové látky,
c) šikanovat spolužáky a tolerovat projevy šikany či rasismu,
d) poškozovat svým chováním či jednáním kohokoli druhého (zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem),
e) poškozovat úmyslně majetek školy i svých spolužáků,
f) zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni uzavřít u libovolné pojišťovny pojistku odpovědnosti za škodu. V případě nesplnění této povinnosti jsou povinni uhradit náklady na opravu poškozeného majetku školy, a jestliže není možné opravu provést, jsou povinni okamžitě uhradit způsobenou škodu ve výši nákladů na znovupořízení znehodnoceného předmětu,
g) Digitální technologie (DT) mají při vzdělávání zásadní úlohu. Jsou ve škole všudypřítomné. Umožňují vyhledávání, třídění, vyhodnocování, zpracování informací a jejich následné prezentování a archivování. Škola sítě EDUCAnet smluvně spolupracuje se společností Google, jejímž cílem je zpřehlednit veškeré vědění, zpřehlednit jej a zpřístupnit všem obyvatelům planety.

 Prvním základním pilířem v oblasti DT je vhodný software. Ve škole se intenzivně využívají všechny hlavní produkty společnosti Google. Jsou bezplatně poskytnuty všem žákům školy s přístupem do osobního prostoru žáka krestni.prijmeni@educanet.cz

 Druhým základním pilířem vhodný hardware - je nositelná digitální technika (notebook, chromebook, tablet, smartmobil, čtečky, audiopřehrávače, hodinky, fotoaparát, kamera apod. Žáci si přináší na výuku vlastní digitální technologie (BYOD). Digitální ekosystém školy (Wifi, prezentační přístroje) je otevřen pro všechny hlavní operační systémy. Podle platných bezpečnostních předpisů škola nemůže žákům zabezpečit elektrické nabíjení přístrojů. Jejich nabití elektrickou energií si musí žáci zajistit doma.

Třetím pilířem je školní WiFi. Je přístupná všem studentům v rozsahu 24/7 v učebnách, relaxačních prostorech i chodbách školy. Žákům je zakázáno stahovat ze školního internetu hry, filmy a jiné materiály nesouvisející s výukou. Též je žákům zakázáno používat ve škole nelegální software a porušovat autorská práva.

V průběhu výuky žák (z důvodu koncentrace pozornosti) nepoužívá digitální technologie pro zábavu ani osobní potřeb. Pokud pro konkrétní výukovou činnost je výhodnější nepoužití digitálních technologií, pak je učitel oprávněn omezit požití digitálních technologií, popř. v odůvodněných případech požádat o jejich vypnutí.

 Ve výjimečných případech může učitel omezit o pořizování multimediálních záznamů z výuky. Digitální záznamy pořízené při výuce a následně ve škole či doma zpracované a ve škole či jinde archivované jsou určeny výhradně pro výuku a vzdělání. Nelze je žádným způsobem šířit bez souhlasu zaznamenaných osob.

h) žák nesmí mít ve svém notebooku nainstalován žádný nelegální software.

Nedodržování povinností uvedených v bodě 2 odst. 1-13 a prohřešky žáků proti bodu 2 odst. 13 tohoto školního řádu jsou postihovány kázeňskými opatřeními podle § 31 školského zákona, podle § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a podle § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

07. 07. 2018 | Novinky
„Zkušenosti s prací a studiem v zahraničí"


30. 06. 2018 | Novinky
EDUCAnet pomáhal na dobročinné akci


28. 05. 2018 | Novinky
MATURITA 2018


07. 05. 2018 | Novinky
Der Turm


26. 04. 2018 | Novinky
Pluto a Ceres na EDUCAnetu – astronomická přednáška


04. 04. 2018 | Novinky
PITVA SRDCE


27. 03. 2018 | Novinky
Do you speak „American“?