Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fylogeneze živočichů

Email Tisk PDF

Rozvoj metod molekulární biologie přinesl v posledních dvou desetiletích nový pohled na fylogenezi organismů, tedy i živočichů. Studie v oblasti příbuzenských příbuzenských vztahů velkých skupin organismů a rovněž samotné metody tohoto výzkumu prožívají v posledních letech další intenzívní rozvoj, proto je zcela možné, že v nejbližších letech budou dnes získané udáje v těchto oblastech opět revidovány.  

Fylogeneze "živočišných hub" (Porifera)
Pravděpodobně křemité a rohovité "houby" představují nejstarší větev v evoluci mnohobuněčných živočichů. Vápenaté "houby" jsou snad více příbuzné ostatním mnohobuněčným živočichům.

Fylogeneze žahavců (Cnidaria)

Žahavci představují jednu ze základních skupin mnohobuněčných živočichů. K následujícímu kmeni živočichů v systému, žebernatkám, nemají však bližší vztah.

Fylogeneze žebernatek (Ctenophora)

Jedná se o jednu z nejdříve odštěpených skupin živočichů. Primitivnější žebernatky byly pelagické - volně plovoucí, v průběhu evoluce přešly k bentickému - přisedlému způsobu života.

Fylogeneze živočichů s bilaterální souměrností (Triblastic)

Dosavadní výsledky fylogenetických studií podporují hypotézu, podle které se Triblastica dělí podle charakteru jejich embryonálního vývoje na Prostomia - prvoústé (zahrnující jak druhy bez coelomové dutiny, tak druhy s coelomovou dutinou, tedy ploštěnce, měkkýše, kroužkovce, chapadlovce a členovce a Deuterostomia - druhoústé.
Prostomia - prvoústí zahrnují pravděpodobně tři skupiny kmenů:
  • Ecdysozoa - prvoústí živočichové s kutikulou či kutikulárním svlékacím cyklem, patří zde hlavatci (Priapulida), rypečky (Kinorhyncha); strunovci (Nematomorpha), hlístice (Nematoda), drápkovci (Onychophora), želvušky (Tardigrada), členovci (Arthropoda) a ploutvenky (Chaetognatha).
  • Platyzoa - ploštěnci a jejich příbuzní;
  • Lophotrochozoa - prvoústí živočichové bez svlékání kutikuly, patří zde měkkýši (Mollusca), sumýšovci (Sipunculida), rypohlavci (Echiurida), bradatice (Pogonophora) a kroužkovci (Annelida).
Tradičně vžitá skupina "Articulata" zahrnující článkované živočichy, obvykle kroužkovce (Annelida), drápkovce (Onychophora), želvušky (Tardigrada) a členovce (Arthropoda) se ukazuje jako nepřirozená, spojující kroužkovce - patřící do skupiny Lophotrochozoa - se zcela nepříbuznými kmeny ze skupiny Ecdysozoa.

Fylogeneze Deuterostomií - druhoústých

Také koncepce skupiny druhoústých živočichů se v posledních letech výrazně změnila. Ploutvenky, které zde původně patřily, patří pravděpodobně do skupiny Protostomia - prvoústí. Ostatní kmeny druhoústých - ostnokožci (Echinodermata), polostrunatci (Hemichordata) a strunatci (Chordata) představují zcela jasně monofyletickou skupinu - skupina organismů zahrnující příslušníky jediné fylogenetické linie. Navigace: 2. ročník Fylogeneze živočichů