Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Základní pojmy

Email Tisk PDF

Fylogenezí se rozumí celý historický vývoj organismů. Nejjednodušším způsobem vyjádřil tento histsorický aspekt významný biolog Charles Darwin (1809 - 1882), když formuloval čtyři aspekty fylogeneze:

  • anageneze - evoluce změn (jedná se o změny molekulární, strukturální, ekologické, etologické aj.);
  • kladogeneze - štěpení, vznik a vymření (extinkce) samostatných vývojových linií (každý vznik musel být spojen s anagenetickou změnou);
  • stazigeneze - dočasná neměnnost organismů ve fylogenezi;
  • syngeneze - splývání původně samostatných vývojových linií (např. při hybridizaci - viz. sekce 4. ročník, kapitola: Základní zákonitosti přenosu genů z rodičů na potomky), jejich následné spojení v nový celek (např. eukaryotická buňka, lišejník), případně horizontální přenos genetické informace podstatněji ovlivňující vlastnosti organizmů a populací.
Důležité je si uvědomit, že evoluce je proces, který nesměřuje k předem určenému cíli. Představy o cílené evoluci jsou právě klamné. Evoluce může probíhat jen tehdy, pokud existuje v populacích genetická variabilita; jejím základním zdrojem jsou mutace a rekombinace. Nejdůležitějším evolučním mechanismem je přirozený výběr, který zvýhodňuje jedince s takovými genetickými vlastnostmi - vzniklými necíleně, které zvyšují pravděpodobnost, že se dožijí reprodukčního věku, naleznou svého partnera k rozmnožování, tím zanechají více obdobně životaschopných potomků, a tím přispějí svými geny relativně více do genofondu následujících generací. Důležitá je přitom přiměřená adaptace populací k měnícímu se biotickému a abiotickému prostředí. Dalšími důležitými evolučními mechanismy jsou tok genů, genetický posun, a různé molekulární mechanismy, např. molekulární tah.

Podstatná a možná i převážná část evoluce probíhá pouze na molekulární úrovni, neprojevuje se ve fenotypu, uniká tak přirozenému výběru, a je proto z jeho hlediska neutrální.


Navigace: 4. ročník Evoluční biologie Základní pojmy