Fylogeneze hub

Tisk

Fylogeneze hub

V současném, aktualizovaném, systému jsou odlišovány houby (říše Fungi), které pravděpodobně tvoří monofylektickou skupinu, od prvoků (říše Protozoa) a chromist (říše Chromista) houbového charakteru, jejichž původ a vývoj souvisí s genezí příslušných říší. V minulosti se dlouhou dobu udržoval předpoklad polyfyletického odvození hub z řasových předků. Tato hypotéza však není v současné době podporována, a to ani závěry molekulárně-genetických studií (tyto studie se dokonce shodují se závěry Atkinsonovy studie z roku 1909). Tyto studie jednoznačně prokázaly, že houby se vyvinuly z nefotosyntetizujících organismů, podsttaně tarších než chytridiomycety.
Právě nové poznatky ukazují, že houby (Fungi) pravděpodobně vznikly z předků protozoí ještě dříve, než se vydělili rostliny a živočichové. Podle této teorie se houby vyvinuly z protozoálních předků jako samostatná vývojová nezávislá větev, paralelní k živočichům. Asi nejvýznamnějším vývojovým posunem při vzniku hub (říše Fungi) byl vznik rigidní buněčné stěny a s tím spojený přechod od výživy fagotrofní k výživě absorpční. Zajémavé jsou v této souvislosti údaje o tom, že houby jsou vývojově zřejmě blíže živočichům než rostlinám.