Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rozmnožování hub

Email Tisk PDF
Rozmnožování hub může být:
a) nepohlavní – uskutečňuje se několikrát během vegetačního období
b) pohlavní – uskutečňuje se zpravidla jednou během roku.

NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

Tento typ rozmnožování je zejména častý u parazitických hub, které se mohou snadno rozšířit na poměrně velký okruh hostitelů a substrátů. Uskutečňuje se zpravidla několikrát během vegetačního období.

Formy nepohlavního rozmnožování u hub jsou velmi rozmanité:

 • Fragmentace – je nejjednodušším způsobem rozmnožování, ke kterému v přírodě často dochází u vláknitých hub – části (fragmenty) vláken se oddělují od mycelia prorůstajícího daným substrátem.
 • Dělení buňky – některé kvasinky se prostým dělením mateřské buňky rozdělí na dvě dceřiné – jedná se o přehrádečné dělení (centrifugální);
 • Pučení – charakteristický způsob rozmnožování pro kvasinky, z mateřské buňky vyrůstá buňka dceřiná, jádro mateřské buňky se přitom rozdělí a jedno z nových jader přejde do buňky dceřiné. Ta se po dosažení určité velikosti oddělí. Mateřská buňka však hyne po oddělení určitého počtu dceřiných buněk. (Po oddělení dceřiné buňky zůstává na mateřské buňce jizva ve tvaru kroužku, pozorovatelná pod mikroskopem po obarvení fluorescenčním barvivem). 
 • Tvorba výtrusů - spory – jedná se o nejrozšířenější způsob nepohlavního rozmnožování.

Dělení výtrusů podle:

a) Vzniku:
 • mitospory – vznikají mitoticky; 
 • meiospory – jejich vzniku předchází meiotické dělení, typické pro askospory (u vřeckovýtrusých hub) a bazidiospory (u stopkovýtrusých hub). 
b) Pohyblivosti:
 • zoospory – pohyblivé, mají jeden bičík a ve vodním prostředí jsou schopny aktivního pohybu (planospory) – typické pro oddělení chytridiomycety;
 •  sporangiospory – jsou nebičíkaté nepohyblivé spory, tzv. aplanospory, vznikající ve sporangiu. Tento typ spor je typický pro zástupce oddělení zygomycety;
 • konidie – jsou nepohyblivé jedno- či vícebuněčné spory, vznikající na specializovaných hyfách, nazývaných konidiofory (nosiče konidií); konidie mohou vznikat buď rozpadem hyfy, nebo se na hyfách tvoří nově na principu pučení; tento typ rozmnožování je typický pro vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby.
POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

Uskutečňuje se zpravidla jednou během roku (na podzim). Stejně jako u jiných organismů, se proces pohlavního rozmnožování u hub skládá ze tří fází:

 1. Plazmogamie – dvě pohlavně různá haploidní jádra dostanou po spojení dvou buněk do společné cytoplazmy - proces splynutí cytoplazmy dvou buněk.
 2. Karyogamie – dochází ke splynutí obou jader v jedno, které má v důsledku toho dvojnásobný počet chromozomů - je diploidní. U některých skupin hub nastává karyogamie ihned po plazmogamii, ale u vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub je plazmogamie a karyogamie časově a prostorově oddělena, tento stav se označuje pojmem dikaryofáze, viz. kapitola "Houby vřeckovýtrusé" a "Houby stopkovýtrusé", sekce "Systém hub", 1. ročník.
 3. Meióza – v této fázi se diploidní jádro dělí redukčním dělením tak, že se sníží počet chromozomů a opět se obnovuje haploidní stav. Tím vznikají tzv. meiospory. U jednotlivých skupin hub mají meiospory své specifické názvy, např. u hub stopkovýtrusých se označují pojmem bazidiospory.
rozmnoovn_hub
Tabulka č. 1 Schéma střídání fází při pohlavním rozmnožování hub. (Zdroj: Jelínek, J., Zicháček, V.: Biologie pro gymnízia, Nakladatelství Olomouc, 2006).

Pohlavní orgány hub se nazývají gametangia. Jejich rozlišení na samčí a samičí může nebo nemusí být:

 1. U vřeckovýtrusých hub jsou gametangia tvarově rozlišena na samčí antheridia (pelatky) a samičí askogony.
 2. U některých druhů chytridiomycetů a zygomycetů nejsou gametangia rozlišena.
 3. U stopkovýtrusých hub se pohlavní orgány vůbec nevytvářejí, dochází ke splývání pohlavně různých vláken mycelia (hyf), tj. hyf vhodného párovacího typu (hyfa+ a hyfa-, viz. tabulka č. 1).
  Jednotlivé životní cykly hub včetně způsobů rozmnožování jsou rozebrány v jednotlivých kapitolách v sekci "Systém hub".

Opakovací otázky:

 1. Vysvětlete příklady nepohlavního rozmnožování hub.
 2. Jak se dělí spory podle vzniku a pohyblivosti?
 3. Vysvětlete proces plazmogamie a karyogamie u hub. 
 4. Které houby vůbec nevytvářejí pohlavní orgány?
 


Navigace: 1. ročník Říše: Houby Rozmnožování hub