Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Úvod do biologie

Email Tisk PDF

Biologie je přírodní věda zkoumající vlastnosti a vnitřní procesy živých soustav a jejich vzájemné vztahy k neživé přírodě.

Dělení biologických oborů 

A) TAXONOMICKÉ (taxon = jednotka): obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, obecná a systematická mikrobiologie.

B) MORFOLOGICKÉ - (morfos = tvar) – morfologie:  anatomie, organologie, histologie.

C) FYZIOLOGICKÉ – fyziologie - studuje funkce tkání (pletiv) a orgánů. 

D) VĚDY O VÝVOJI – ontogeneze, fylogeneze, emryologie, paleontologie.  

E) GENETIKA – studuje dědičnost a proměnlivost organismů.  

F) ETOLOGIE – studuje projevy a funkce chování.  

G) PARAZITOLOGIE – zabývá se vztahy mezi parazity a hostiteli.  

H) EKOLOGIE – studuje vztahy živých soustav k jejich prostředí.  

I) BIOGEOGRAFIE – zabývá se rozšířením živých soustav na Zemi.

Hraniční biologické obory  

A) BIOCHEMIE – studuje chemické vlastnosti živých soustav.

B) BIOFYZIKA – zabývá se fyzikálními vlastnostmi živých soustav.

C) BIOKYBERNETIKA – studuje procesy řízení, uložení, zpracování a využívání informací v živých soustavách.

D) BIOMATEMATIKA  - aplikuje matematické metody při řešení biologických problémů.

E) MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - studuje projevy živé hmoty na úrovni molekul.

Aplikované biologické vědy

A) Lékařství (medicína) - využívá poznatků biologie v péči o zdraví člověka.

B) Agrobiologie - využívá biologických poznatků v zemědělství.

C) Biotechnologie - zabývá se využitím organismů ve výrobě (potravinářství aj.).

D) Genové inženýrství - zabývá se manipulacemi s geny.

E) Bionika - uplatňuje poznatky o živé přírodě v technice (radar, architektura aj.).

Vědy studující živé soustavy z komplexního hlediska

A) Cytologie – nauka o buňce.

B) Vývojová biologie – studuje ontogenetický vývoj, využívá poznatků molekulární biologie, buněčné biologie a genetiky.

C) Evoluční biologie – studuje fylogenetický vývoj organismů.

D) Obecná biologie – studuje vlastnosti a zákonitosti, které obecně charakterizují živé soustavy.

Obecné vlastnosti živých soustav

Chemické složení organismy jsou vysoce organizované a strukturálně stejné živé soustavy. Základní prvky živé hmoty jsou: C, O, H, N (P,S) – tzv. makrobiogenní prvky (přidatné makrobiogenní prvky).

Buněčná organizace buňky tkáně (pletiva) orgány orgánové soustavy (u živočichů) → organismus.

Metabolismus - přeměna látek a energie -  z hlediska látkové výměny probíhají v každém organismu dva typy metabolických dějů:

a) katabolické – dochází ke štěpení složitějších látek na látky jednodušší; energie se při těchto dějích vždy uvolňuje.

b) anabolické – z jednodušších látek vznikají látky složitější, energie se při nich spotřebovává.

Energie se v buňkách ukládá ve formě molekul ATP (adenosintrifosfát) – chemická energie z živin, podle potřeby organismu se tato může z buněk uvolnit a transformovat v jiné biologické formy energie. Formy energie v živých soustavách: mechanická, elektrická, světelná, tepelná, osmotická.

Růst a vývinontogeneze (vývoj jedince samotného, začíná početím, končí smrtí).

Schopnost vývojeevoluce – projev postupného vývoje (proměny) organismů v průběhu doby.

Schopnost rozmnožování = reprodukce – vede k zachování druhu.

Dědičnost – nově vzniklé organismy mají základní vlastnosti rodičovských organismů.

Dráždivost, senzibilita (vnímavost) – schopnost přijímat podněty (informace) z prostředí a reagovat na ně.

Termodynamicky otevřený systém – organismus si se svým okolím vyměňuje látky, energii a informaci.

Pohyb – schopnost organismů měnit svou polohu v prostoru, případně u rostlin měnit polohu jednotlivých orgánů či jeho částí v závislosti na působícím podnětu.

Autoregulace - pochody uvnitř organismů jsou v závislosti na vnějším prostředí regulovány systémem zpětných vazeb nebo jinými mechanismy.

Opakovací otázky:

 1. Uveďte obecné vlastnosti společné všem živým soustavám.
 2. Jaké jsou možné formy energie v živých soustavách?
 3. Které jsou vědy o vývoji?
 4. Uveďte k uvedeným biologickým oborům, co studují:
 • cytologie
 • parazitologie
 • genetika
 • histologie
 • etologie
 • ekologie
 • biokybernetika. 

Navigace: 1. ročník Úvod do biologie