Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Pláštěnci

Email Tisk PDF

PODKMEN: PLÁŠTĚNCI (Tunicata)

Pláštěnci patří mezi mořské strunatce, jejichž tělo je kryto rosolovitým pláštěm (tunica), který produkuje jejich pokožka (epidermis). (Plášť obsahuje polysacharid tunicin, látku podobnou celulóze). Chorda a nervová soustava jsou přítomné jen u larválních stadií, v dospělosti dochází u sumek a salp k jejich redukci. Je to tzv. ontogenetická regrese. Vylučovací soustava není vytvořená, cévní soustava je otevřená nebo může rovněž chybět. Z hlediska rozmnožování jsou pláštěnci hermafrodité - jedinci obou pohlaví, jejich vývoj je nepřímý. U některých druhů dochází k nepohlavnímu rozmnožování - pučení.

Pláštěnci se dělí do 3 tříd:

 • Sumky (Ascidiacea)
 • Salpy (Thaliacea)
 • Vršenky (Copelata).

Třída: Sumky (Ascidiacea)

Jsou nejpočetnější skupinou pláštěnců, v dospělosti žijí benticky - přisedle (jednotlivě i v koloniích), larvy však žijí pohyblivě. Chorda je vyvinutá jen ve stadiu larvy, jakmile larva přisedne k podkladu, dojde k regresivnímu vývoji v dospělého jedince – dojde ke ztrátě již vyvinuté nervové soustavy, zůstane jen jedna mozková zauzlina a z ní vycházející nervy.
Trávicí trubice je ve tvaru písmene U. Sumky patří k hermafroditům - rozmnožují se pohlavně nebo nepohlavně pučením; rodozměna (metageneze) je u nich vzácná.
K nejznámějším zástupcům sumek patří sumka obecná (Ascidia mentula), živí se mirkoorganismy, které si filtruje z vody pomocí sítovitého jícnu. Běžně se vyskytuje ve Středozemním moři.

sumky

Obrázek č. 1 Sumky (Ascidiacea). Zdroj: http://cs.wikipedia.org.


 Třída: Salpy (Thaliacea)

Salpy mají typický soudečkovitý tvar těla s téměř průsvitným pláštěm; žijí v pelagiálu - volně plavou. Vyznačují se složitou rodozměnou (metagenezí), tj. střídáním pohlavní a nepohlavní generace – mohou tvořit také kolonie.
Salpy jsou hermafrodité, ale pohlavní orgány nedozrávají současně – vajíčko je oplozeno v kloakální dutině (oplození je vnitřní), kde se vyvíjí až do stadia larvy. Larva salpy je podobná larvě sumky, dospělci se však značaně liší. Typickým znakem salp je reaktivní pohyb dospělých jedinců – uskutečňuje se vystřikováním vody z žaberního prostoru.
Existují dvě skupiny těchto živočichů:
 • ohnivky (pyrosomy) - žijí výhradně v koloniích; známějším zástupcem je ohnivka atlantská (Pyrosoma atlanticum), disponuje světelnou energií. (Pozn. autora: V moři přpomíná vzhledově ohnivka zkumavku s planktonem).
 • salpy a dolioly - střídají koloniální způsob života se solitérním; v teplejších mořích se hojně vyskytuje doliola zoubkatá (Doliolum denticulatum).

salpy

Obrázek č. 2 Salpy (Thaliacea). Zdroj: http://cs.wikipedia.org.


Třída: Vršenky (Copelata)

Vršenky jsou volně žijící pláštěnci v planktonu všech moří, tedy v pelagiálu. Mají zachovanou chordu a nervovou soustavu i v dospělosti, v ocasní části těla si vytvářejí dočasné rosolovité schránky se síťkami k zachycování potravy.
Vršenky patří k hermafroditům, rozmnožují se výhradně pohlavním způsobem (mají jedno varle a jeden vaječník), vývoj je nepřímý přes larvu.
Ve Středozemním moři a v některých částech Atlantského oceánu žije vršenka středozemní (Appendicularia sicula).
 

vrsenky

Obrázek č. 3 Vršenky (Copelata). Zdroj: http://cs.wikipedia.org.

Opakovací otázky:

 1. Vyjmenujte halvní znaky druhoústých.
 2. Jak se vývojově, funkčně a morfologicky liší struna hřbetní a páteř? Vysvětlete, proč pláštenci většinou nemají v dospělosti strunu hřbetní.
 3. Vyjmenujte části mozku a míchy obratlovců.
 4. Z uvedených uveďte orgánové soustavy ektodermálního původu: kostra, svaly, pokožka, nervová soustava, vylučovací soustava, chorda.
 5. Uveďte zárodečné listy, ze kterých vznikly: dýchací orgány, srdce, svaly, pokožka, kostra, nervová soustava.
 6. Jaká je rozdíl mezi skupinou anamnia a amniota?
 7. Popište vznik a odlišnosti mezodermu prvoústých a druhoústých.
 8. Doplňte uvedená tvrzení:
 • U druhoústých je cévní soustava uložena na ______________________, u prvoústých na ___________________________. Primárními dýchacími orgány obratlovců jsou __________________. Z hlediska zastoupení pohlavních orgánů patří pláštěnci k _________________. Pláštěnci nemají vyvinutou ___________ soustavu. U některých druhů pláštěnců může docházet k nepohlavnímu rozmnožování - _____________.