Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2. ročník

Email Tisk PDF

Biologie 2. ročníku je zaměřena podle tematického plánu učiva biologie korespondující s ŠVP "S notebookem do školy" na tyto tematické celky:

  1. Říše: Chromista - autor se zaměřuje se u jednotlivých oddělení této říše na jejich obecnou charakteristiku a nejvýznamější zástupce. Rozdělení říše na jednotlivá oddělení odpovídá zjednodušenému systému Cavaliera-Smithe (1998). V jednotlivých kapitolách této říše uvádí autor pouze nejvýznamnější oddělení, jejichž problematika je podstatná při studiu biologie na gymnáziích a středních školách gymnaziálního programu.
  2. Říše: Protista (prvoci) - autor zmiňuje všechny kmeny náležicí k této říši. Důraz je kladen na skupiny parazitárních prvoků, indukujících závažná onemocnění u člověka. Probírané téma koresponduje s průřezovým tématem "Základy epidemiologie a hygieny".
  3. Říše: Živočichové - systém živočichů je členěn  podle charakteru jejich embryonálního vývoje na Diblastica a Triblastica. Autor zohledňuje dosavadní výsledky fylogenetických studií podporujících hypotézu, podle které se Triblastica dělí podle charakteru jejich embryonálního vývoje na Protostomia - prvoústé (zahrnující jak druhy bez coelomové dutiny, tak druhy s coelomovou dutinou, tedy ploštěnce, měkkýše, kroužkovce, chapadlovce a členovce a Deuterostomia - druhoústé.
  4. Závěr 2. ročníku je věnován jednohodinové kapitole "Fylogeneze živočichů" a dvouhodinové kapitole: "Základy etologie živočichů", ve které je hlavní důraz kladen na vrozené (instinktivní) chování.

V závěrečné části sekce 2. ročníku jsou zařazeny vybrané doplňkové informace.

Doplňkové informace rozšiřujícího charakteru, nad rámec SŠ osnov pro biologii, jsou v jednotlivých kapitolách uváděny kurzívou nebo písmem velikosti 10. Tyto poznatky, které jsou odrazem požadavků jednotlivých fakult pro přijímací řízení ke studiu biologických oborů, poslouží zejména studentům, ucházejícím se o vysokoškolské studium se zaměřením na biologii a lékařské profese. 

Navigace: 2. ročník