Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Doména: EUKARYA

Email Tisk PDF

Doména Eukarya se podle aktualizovaného systému rozděluje do šesti říší: 

 • ARCHEZOA
 • PROTOZOA - Prvoci
 • CHROMISTA (Chromista)
 • PLANTAE - Rostliny
 • FUNGI - Houby
 • ANIMALIA - Živočichové

Charakteristické znaky eukaryí:

 • geny (strukturní, přepisované do tRNA a rRNA) jsou dvojího typu, jednak bez intronů, a jednak obsahující introny
 • rozmnožování je jednak nepohlavní (převážně u jednobuněčných eukaryí), jednak pohlavní (převážně u mnohobuněčných)
 • výživa a metabolismus jsou obligátně chemoautotrofní (u živočichů) nebo obligátně fotoautotrofní (u rostlin)
 • ostatní typické znaky jsou uvedeny v sekci Obecná biologie - Eukaryotický typ buněk.

Archezoa

Jsou jednobuněčné, fagotrofní, nefotosyntetické organismy. Chybí jim buněčná stěna (v trofické fázi), mitochondrie, peroxizómy, nemají typický Golgiho aparát. Jejich ribozómy jsou podobné bakteriím 70S. Organismy této říše jsou někdy zahrnovány do podříše Protozoa.
Dělí se na dva kmeny: Metamonada a Trichozoa. Patří sem např. rody: Chilomastix, Oxymonas, Trepomonas, Trimastix, Trichomonas.

Protozoa (Prvoci)

Jsou převážně jednobuněčné, plazmodiální nebo v koloniích žijící fagotrofní organismy. Mají trubicovité přepážky v mitochondriích (pokud tyto chybí, jsou nahrazeny hydrogenozómy), vyvinuté sourovněž Golgiho aparát a peroxizómy. Vzácně mohou být fototrofní. Mají tři membrány kolem plastidů bez spojení s buněčnou s jadernými obaly (terciární endosymbióza?)

Patří zde vedle klasicých kmenů prvoků (Protozoa) také další skupiny jednobuněčných organismů, v závorce jsou u jednotlivých kmenů uvedeny jejich synonymní názvy:

 • akrasie (Acrasiogymnomycota, Acrasida, Acrasiomycota)
 • krásnoočka, eugleny (Euglenozoa, Euglenophyta, Euglenoida, )
 • bičíkovci (Mastigophora)
 • kořenonožci (Rhizopoda)
 • nádorovky (Plasmodiophoromycota, Plasmodiophorida, plasmodiofory, Phytomyxa)
 • hlenky (Mycetozoa, Gymnomycota, Myxomycota)
 • paprskovci (Actinopoda)
 •  obrněnky (Dinozoa, Dinoflagellata, Dinophyta)
 • výtrusovci (Sporozoa)
 • nálevníci (Ciliophora)
 • diktiostelidy (Dictyostelida, Dictyostelea, Dictyosteliomycota)

 Chromista

Jsou převážně jednobuněčné, vzácně vláknité, sifonální nebo koloniální fototrofní organismy. Plastidy mají obaleny 2 membránami (výsledek sekundární endosymbiózy) a uvnitř obsahují cisterny Endoplazmatického retikula. Obsahují vždy chlorofyl a+c (nikdy není b!).
Tato říše, zahrnující čtyři typické kmeny, je označována též jako „Third botanical kingdoom"- po houbách a rostlinách.
Patří sem kmeny (v závorce jsou uvedeny jejich synonymní názvy):

 • skrytěnky (Cryptista, Cryprophyta)
 • chromfyta (Chromobionta, Chromophyta = Ochrophyta)
 • oomycety (Pseudofungi = Stramenopila, Labyrinthulomycota, Oomycota)
 • opalinky (Opalinata).

Rostliny (Plantae)
Jsou jednobuněčné, koloniální a mnohobuněčné fototrofní organismy
Jejich buněčná stěna je zpravidla celulózní, plastidy obaleny dvojicí membrán, asimilačním produktem je škrob.

Do říše rostlin patří dvě podříše:

 • Biliphyta zahrnující oddělení ruduchy (Rhodophyta) a oddělení Glaucophyta (Glaucocystophyta)
 • zelené rostliny (Viridiplantae) se dvěmi výojovými liniemi: zelené řasy (Chlorophytae) a Streptophytae, zahrnující vývojové větve - parožnatky (Charophytae), mechorosty (Bryophytae) a vyšší rostliny (Cormophytae).

Houby (Fungi)
Jsou ednobuněčné nebo myceliální organismy bez plastidů. Buněčnou stěnu mají většinou chitinovu.

Systém říše hub rozdělujeme dnes na pět oddělení (kmenů):

 • chytridie, chytridiomycety, plísně buněnkové (Chytridiomycota)
 • mikrosporidie (Microsporidiomycota)
 • houby spájivé, zygomycety (Zygomycota)
 • houby vřeckovýtrusé (Ascomycota)
 • houby stopkovýtrusé (Basidiomycota).

Živočichové (Animalia)
Oddělení A - Diblastica zahrnuje tyto kmeny:

 • vločkovci (Placozoa)
 • houbovci (Porifera)
 • žahavci (Cnidaria)
 • žebernatky (Ctenophora)
 • morulovci (Mesozoa)

Oddělení B - Triblastica zahrnuje tyto kmeny: 

řada alfa: Protostomia - Prvoústí:

 • ploštěnci (Plathelminthes)
 • pásnice (Nemertini)
 • hlísti (Nemathelminthes)
 • měkkýši (Mollusca)
 • kroužkovci (Anelida)
 • drápkovci (Onychophora)
 • členovci (Arthropoda)

řada beta: Deuterostomia - Druhoústí

 • chapadlovci (Tentaculata)
 • ostnokožci (Echinodermata)
 • polostrunatci (Hemichordata)
 • strunatci (Chordata).