<
Výuka zeměpisu

Ve vyučovacím předmětu zeměpis si studenti můžou osvojit určitý systém vybraných poznatků z různých geografických oborů. Moderní geografie je soubor vědních disciplín, studujících krajinnou sféru a její vazbu na lidskou společnost v konkrétním prostředí a v daném čase. Úloha školního zeměpisu jako specifické modifikace geografických disciplín je nezastupitelná v objasňování složitých vazeb mezi přírodou a lidskou společností

Proces geografického vzdělávání směřuje k tomu, aby studenti postupně:

- získali geografické vědomosti, dovednosti a návyky s ohledem na své zapojení do prostředí, které je obklopuje

- si rozšířili základní geografické poznatky a dovednosti ve vztahu k prostředí na Zemi, které směřují k pochopení územních rozdílů, zvláštností, ale i pravidelností a zákonitostí v prostorovém rozmístění geografických objektů, jevů a procesů

- dokázali vytvořit mezipředmětové a kompetenční vztahy mezi a ostatními vědními obory, které se spolu s ním zabývají výzkumem postavení Země ve vesmíru, přírodní, společenské a hospodářské sféry

- dovedli získávat geografické informace s použitím map, grafů, diagramů, kartodiagramů a systematicky shromažďovat a zpracovávat geografické informace

- byli schopni klást geografické otázky: kde je to umístěno, jaké to je, proč je to tam, jak to vzniklo, jaký to má vliv na prostředí; identifikovat geografické otázky a rozlišovat mezi geografickými a negeografickými otázkami.