Geografie obyvatelstva a sídel - Světová náboženství

NÁBOŽENSTVÍ

V současném světě rozlišujeme dva základní názory na vnímání světa,života a smrti.

Náboženský názor

- zastává skupina lidstva označovaná jako věřící. Věří v existenci Boha nebo bohů a v nesmrtelnost duše. Vyznávají určitá pravidla, jak se správně chovat, jednat, žít v souladu s okolní světem a dosáhnout toho, aby si člověk zajistil po smrti zajistil boží přízeň a byl spasen.

Monoteistická náboženství - vyznávají jednoho boha

Polyteistická náboženství - vyznávají více božstev

Ateisté

- jsou lidé, kteří vyznávají nenáboženský názor a nevěří v existenci Boha ani posmrtného života.

Náboženství je významným sociálním jevem.Tvoří součást kultury lidské civilizace. Na světe existují velká světová náboženství a v jejich rámci i řada náboženských církví a sekt, jejichž přesný počet je obtížné stanovit.

Rozdílnost náboženského vyznání byla a je často důvodem konfliktů i válek. Přesto, že v 20. st. nastal v důsledku rozvoje průmyslu a nových technologií, odluky církve od států proces odklonu řady lidí od náboženství označovaný jako sekularizace. Podle světových statistik je většina obyvatelstva světa věřících.

Ekumenismus - je původně úsilí o sjednocení všech křesťanských církví, v širším pojetí je ekumenismus chápán jako úsilí o hledání styčných bodů a vzájemné spolupráce mezi náboženstvími.

ZÁKLADNÍ SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - západní tradice

Západní náboženství jsou monoteistická.Bůh je jediný, přichází "zvenčí" a člověk je oddělený od Boha.Existující svět je reálný.

Mezi základní západní náboženství řadíme: Judaismus,Křesťanství,Islám

Křesťanství

- nejpočetnější světové náboženství má 2 mld. stoupenců.Člení se na římskokatolickou, pravoslavnou a protestantskou (evangelickou) církev. Vzniklo v JZ Asii na počátku našeho letopočtu. Jedná se o monoteistické náboženství, které uctívá Ježíše Krista, Syna Božího, spasitele lidstva. Knihou křesťanů je Bible, která se dělí na Starý a Nový zákon. Křesťanství je rozšířeno na celém světe nejvíce v Evropě a Severní a Jižní Americe,Austrálii.

Islám

- vznikl V JZ Asii v 7. st. a jeho zakladatelem byl prorok Muhammad. Jedná se o monoteistické náboženství. Islám je náboženstvím jednoty, které nerozlišuje náboženskou a světskou část života.Svatou knihou Islámu je Korán. Islám je státním náboženstvím řady arabských zemí.K Islámu se hlásí kolem 1 mld. věřících,kteří se nazývají muslimové a k motlitbám se scházejí v mešitách nejvíce je rozšířen v S Africe JZ,J a JV Asii.Islám má mnoho větví z nichž nejpočetnější jsou skupiny Sunitu a Šiitů.

- obrázky znázorňují poutní místo muslimů - Mekku v Saudské Arábii a mešitu

Judaismus - Židovské náboženství

- patří mezi nejstarší náboženství světa vzniklo asi 2 tis.př.n.l.V současnosti má asi 15 mil.stoupenců. Judaismus je tzv. etnickým, národním náboženstvím Izraelců.Hlavní postavou náboženství byl Mojžíš,který vyvedl lid s Egypta a na hoře Sinaj dostal dvě kamenné desky s desaterem božích přikázání - životními normami, které uložili v chrámě v Jeruzalémě. Ten byl zničen Nebúkadnesarem a jeho vojskem.Židé postavili nový chrám ale v roce 70 n.l. byl zničen a zůstala pouze Západní zeď,známá jako Zeď nářků.Svatou knihou Židů je Bible.Návody pro praktický život a výklady Bible obsahuje Talmud.Dodržování Božího zákona přinese Mesiáše, Bohem vyvolenou osobnost,která přinese spásu pro Izrael i celý svět a tehdy bude v Jeruzalémě vybudován třetí chrám.

- obrázek znázorňuje Zeď nářků v Jeruzalémě v Izraeli

ZÁKLADNÍ SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - východní tradice

Východní náboženství představují spíše filosoficko - náboženské systémy.Jsou silně iracionální, snaží se o dosažení harmonie a duševní svobody a oproštění se od materiálna.

Bůh je obsažen v kolektivním vědomí živého i neživého světa a člověk se s ním setkává v duchovním rozjímání.S božstvím lze splynout.

Mezi východní náboženství a učení řadíme: Buddhismus Hinduismus, Taoismus, Konfucionismus

Buddhismus

- vznikl v dnešní Indii v 5 st.př.n.l a jeho zakladatelem je Gautama Budha. Je rozšířen ve V,JV Asii a má asi 400 mil. vyznavačů. Posvátnými texty jsou Tripitaka. "Tradiční Bůh" v Budhismu neexistuje, cílem budhistického učení je "probuzení" osvobození se od žádostivosti,touhy, pozemského utrpení a dosažení nicoty, spásy, nirvány - vysvobození, od koloběhu života a smrti.

Hinduismus

- je nejstarší náboženství. Nejstarší védy, posvátné knihy,pocházejí z druhé poloviny 2.tis.př.n.l., Upanišády ... Nejvíce je rozšířeno na indickém subkontinentu a v současnosti má asi 800 mil. stoupenců. Hinduismus je složitý systém náboženských pověr, kultů a filosofických škol.Je polyteistickým náboženstvím.Typické je dělení obyvatelstva na kasty. Cílem Hinduisty je vymanit se z koloběhu převtělování (reinkarnací) Jestliže se člověk v životě provinil odpykává si podle zákona karmy své zlo i v příštím životě.V opačném případě jde "výš".

- obrázek znázorňuje zbytky šintoistického chrámu v Japonsku, šamanku na Sibiři a zbytky chrámu Angkor Wat

Konfucianismus

- je čínský nábožensko-filozofický směr, který vytvořil čínský učenec Konfucius v 5. st. př.n.l. Konfucionismus tvoří systém myšlenek, který provází člověka v oblastech morálky, rodiny, náboženského pohledu na svět ...

Taoismus

- je čínské lidové náboženství založené Tao te tingem kolem 6.st.př.n.l. Základní silou taoismu je Tao.

Animismus (přírodní náboženství)

- je rozšířen u domorodých kultur v nedostupných blastech světa. Klade důraz na život v souladu přírodou.Nevysvětlitelné úkazy jsou uctívány, stejně jako „kouzla“ šamanů, léčitelů a duchovních kmenů.