Erasmus+ banner - 1
ERASMUS+

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilit v různých sférách vzdělávání. Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé dobrovolníci ale organizace.
Za účelem potřeb žáků se škola rozhodla realizovat projekty Erasmus. První projektový rok naší studenti navážou spolupráci se zahraniční školou. Budou vzájemně pracovat na projektu zaměřeném na zvýšení povědomí žáků o kvalitě životního prostředí regionu, ve kterém žijí. Následně uskuteční návštěvu na partnerské škole, kde společně zhodnotí dosažené výsledky. Při realizaci projektu budou rovněž využívány moderní informační technologie a prezentační technika.

PŘÍRODNÍ A ANTROPOGENNÍ FENOMÉNY NAŠEHO REGIONU
(NATURAL AND ANTHROPOGENIC PHENOMENS OF OUR REGION)

Projekt č. 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000015996

Základní cíle projektu:

 1. Motivace žáků a pedagogických pracovníků pro studium cizích jazyků za účelem připravit žáky i jejich učitele pro výuku CLIL (v nejazykových předmětech).
 2. Podpora rozvoje jazykových kompetencí žáků školy a zvyšování povědomí o environmentálních problémech planety.
 3. Zvýšení zájmu studentů o přírodovědné předměty.
 4. Zvýšení povědomí žáků o kvalitě životního prostředí regionu, ve kterém žijí a opatřeních, která vedou k jeho zlepšení a možnosti participace jednotlivce. Komparace ŽP se zahraničním regionem.
 5. Podpora evropského a přeshraničního rozměru výuky – seznámení se s odlišnou kulturou jiných národů.
 6. Navázaní přeshraniční spolupráce se školami, které poskytují všeobecné vzdělávání.
 7. Využívání moderních nástrojů komunikace a digitalizace učení.

Do projektu budou zapojení pedagogičtí pracovníci s aprobací – biologie, chemie, informatika, matematika, fyzika, zeměpis, anglický jazyk. Tito učitelé budou v průběhu trvání projektu vyjíždět na kurzy do zahraničí. Dalšími zapojenými pracovníky jsou: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, PR manager. Tito pracovníci zajišťují administrativní podporu projektu (finanční řízení projektu, plán aktivit šíření výstupů projektu, zajišťování dopravy na kurz, hodnocení projektu).

Hlavní aktivity projektu:

 1. Sepsání projektové žádosti, stanovení cílů projektu, kontaktování partnerské školy, výběr žáků a zaměstnanců.
 2. Sestavení plánu mobilit.
 3. Realizace stanovených aktivit, vytvoření virtuální učebny, realizace video hovorů mezi žáky naší a partnerské školy.
 4. Realizace výjezdů na zahraniční školu.
 5. Zhodnocení projektu.

Očekávané výstupy projektu:
Dopad na žáky naší školy a žáky partnerské školy:

 1. Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyku.
 2. Zájem o studium přírodních věd, studium v zahraničí.
 3. Rozvoj digitálních kompetencí.
 4. Posílení kooperace a komunikace.
 5. Seznámení se s odlišnou kulturou.

Dopad na pedagogické pracovníky:

 1. Změna výukových metod, odbourání frontální výuky, zvýšení kvality výukového procesu.
 2. Zavádění projektové výuky.
 3. Výuka CLIL v nejazykových předmětech.
 4. Navázání dlouhodobé perspektivní spolupráce mezi zapojenými školami.

REALIZACE PROJEKTU


Hostitelská škola

Naším cílem bylo spolupracovat s organizací, která se rovněž jako naše škola zajímá o environmentální problémy planety. Vede žáky k poznávání životního prostředí a možnostem jeho ochrany. Zároveň jsme chtěli, aby žáci naší školy rozvíjeli své jazykové dovednosti v angličtině při komunikaci se žáky hostitelské školy. V neposlední řadě, aby poznali kulturní zvyklosti jiné krajiny. Školy jsme kontaktovali prostřednictvím platformy eTwinning. Povedlo se nám navázat spolupráci s maďarskou školou Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium, která je ekologicky zaměřená a vede své žáky ke zvyšování povědomí o kvalitě životního prostředí, což zcela odpovídalo kontextu našeho projektu.


Účastníci projektu

Součástí týmu, který byl do projektu zapojen, byli: paní ředitelka Bačová, paní zástupkyně Adamusová, pana Bača ml. a paní tajemnice. Tým poskytoval administrativní a logistickou podporu zúčastněným žákům a pedagogům.

Vzhledem k tomu, že koncept našeho projektu byl zaměřen ekologicky a jedním z cílů bylo zvýšit povědomí žáků o životním prostředí regionu, v němž žijí, a srovnat ho se zahraniční školou, zaměřili jsme se primárně na žáky 3. ročníku. V rámci volitelného předmětu Přírodovědný seminář studenti zpracovávají ročníkový projekt, ve kterém se zabývají ekologií a environmentálními problémy. Požadovaný počet žáků na plánované mobility jsme doplnili o zájemce z třetího ročníku, kteří projevili zájem o spolupráci a aktivně participovali na zadaných dílčích úkolech v průběhu realizace projektu. Hlavním kritériem pro výběr žáků byl zájem o spolupráci a vyvinuté úsilí na vypracování zadaných úkolů.

Každé mobility se zúčastnilo 10 žáků a 2 pedagogové. Z důvodu plánovaného zavádění CLIL do výuky nejazykových předmětů jsme měli v plánu vybrat jako doprovodné osoby vyučující nejazykových předmětů (ZEM, BIO, DĚJ, MAT apod.). Z tohoto důvodu jsme vybrali jako doprovodnou osobu pana Korbela, jenž vyučuje zeměpis. V průběhu realizace projektu došlo ke změně personálního obsazení učitelského sboru na naší škole, a tak jsme se rozhodli jako druhou hlavní doprovodnou osobu vybrat třídní vyučující zapojených žáků, paní Tauferovou. Žákům i učitelům jsme následně jako druhý doprovod a jazykovou podporu přidělili vyučujícího anglického jazyka, který jim v případě potřeby mohl pomoct s překladem do angličtiny nebo naopak, čímž jsme vytvořili bezproblémový průběh mobilit.


Aktivity projektu

Aktivity, jež jsme se rozhodli uspořádat, jsme rovněž přizpůsobili tomu, aby korespondovaly s náplní projektu a jejich výstup přispěl k dosažení stanovených cílů. V rámci projektu jsme realizovali plánované aktivity, které vedly k rozvoji jazykových, manuálních, digitálních, ale i komunikačních dovedností žáků a učitelů. Postupovali jsme následovně:

 1. S pomocí dostupných zdrojů jsme porovnali historii a současnost (se zaměřením
  na ekologii – zpracování a recyklace odpadu, znečištění ovzduší a vod, ochrana
  zdraví apod.).
 2. Pro posílení jazykových kompetencí v angličtině jsme kromě komunikace v
  anglickém jazyce s hostitelskou školou rovněž zpracovali prezentaci v angličtině a
  vytvořili dotazníkový průzkum pro zahraniční žáky.
 3. Laboratorní práce – testování kvality vody, instrumentální analýza dřeva, digitální
  zpracování dat pro terénní mapování, výroba ptačích krmítek.
 4. Účast na hodině angličtiny na hostitelské škole – posilování komunikačních
  schopností, jazykových kompetencí.
 5. Videohovory s hostitelskou školou.
 6. Návštěva kulturních památek v Budapešti – Citadella, Bazilika sv. Štěpána,
  Budapest History Museum, Jókaiho zahrada, ornitologický ústav, Budínský hrad,
  Zoologická zahrada, Matyášův chrám, Rybářská bašta, lázně) – poznávání historie
  a kultury jiné krajiny.
 7. V průběhu mobilit měli žáci možnost poznat kulturu a životní prostředí hostitelské
  školy, a tak mohli společně provést komparaci.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Realizaci projektu hodnotíme jako úspěšnou. Byly naplněny všechny stanovené cíle:

 1. Posílení jazykových kompetencí žáků i pedagogických pracovníků školy.
  Žáci i učitelé psali na začátku a na konci projektu test, který prokázal znatelný posun
  jazykových kompetencí. Z výsledků testování studentů je patrné, že desetidenní pobyt v
  Budapešti měl na jejich jazykové schopnosti obecně pozitivní vliv. Většině účastníků se
  proto po absolvování programu Erasmus+ podařilo srovnatelně složitý test obstát s
  lepším výsledkem, což bylo žádoucí. Na základě těchto výsledků škola plánuje od příštího
  školního roku zavádět CLIL do výuky nejazykových předmětů a toto zakotvit i do ŠVP.
 2. Posílení komunikace, kooperace a sociálních vazeb mezi zapojenými žáky.
 3. Posílení digitálních kompetencí žáků i pedagogických pracovníků školy
 4. Zvýšení povědomí o životním prostředí a komparace se životním prostředí hostitelské školy.
 5. Poznání životního stylu a kulturních odlišností žáků hostitelské školy.
 6. Rozvoj manuálních dovedností žáků při práci s přírodním materiálem a při provádění laboratorních prací.
 7. Navázání dlouhodobé spolupráce s hostitelskou školou.

Díky prostředkům, které škola získala v rámci projektu Erasmus+, jsme podpořili 20 žáků a 4 pedagogy naší školy, kteří měli možnost rozšířit své vědomosti, získat nové zkušenosti a získat větší sebevědomí při užívání cizího jazyka.

Sdílení zkušeností žáků a pedagogů

V průběhu dubna sdíleli účastníci obou mobilit své zkušenosti a zážitky z Maďarska žákům z nižších ročníků. Připravili si interaktivní besedu, která mladší spolužáky velice zaujala a přivedla je na myšlenku zúčastnit se programu Erasmus+ v budoucnu.


Projekt byl v březnu 2023 úspěšně ukončen.

OID organizace: E10203539 na Portálu programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.