Maturita banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA – 2023

Způsob a podmínky ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou je stanoven v § 77 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Model maturitní zkoušky reflektující aktuální právní úpravu je vysvětlen dále.

Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) části.

Žák k maturitní zkoušce podá přihlášku do 1. 12. roku předcházejícího roku konání maturitní zkoušky pro jarní termín a do 25. 6. pro zkoušku konanou v podzimním termínu téhož roku.

MATURITNÍ ZKOUŠKA – SPOLEČNÁ ČÁST

Ve společné části žák povinně vykoná dvě zkoušky: zkoušku z českého jazyka a literatury formou didaktického testu a dále si zvolí mezi zkouškou z matematiky nebo cizího jazyka (v obou případech zkoušku vykoná formou didaktického testu). Katalogy požadavků pro tyto zkoušky jsou vydány MŠMT 48 měsíců před zkouškou.

Dále žák může ve společné části vykonat až dvě nepovinné zkoušky formou didaktického testu – vybírá z matematiky, matematiky rozšiřující a cizího jazyka.

MATURITNÍ ZKOUŠKA – PROFILOVÁ ČÁST

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a ústní zkoušky a z cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou nebo tří povinných zkoušek. Nabídka zkoušek včetně podmínek pro jejich volbu je vydána ředitelkou školy 7 měsíců před konáním maturitní zkoušky. Zároveň je stanovena i forma konání těchto zkoušek. Žák si může v profilové části zvolit až dvě nepovinné zkoušky, jejich forma a nabídka je stanovena zároveň s nabídkou pro volbu zkoušek povinných.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Aby žák prospěl z maturitní zkoušky, musí prospět ze všech jejich zkoušek a jejich částí, respektive uspět u jednotlivých didaktických testů společné části. Didaktické testy jsou vyhodnocovány centrálně a hodnocení zajišťuje organizace CERMAT. Písemné práce jsou hodnoceny školou podle kritérií, které jsou součástí zadání písemné práce. Zkušební maturitní komise hodnotí ústní zkoušky dle způsobu hodnocení, schváleného a zveřejněného před započetím ústních zkoušek.

Konkrétní termíny konání maturitních zkoušek nebo jejich částí naleznete v organizaci školního roku.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.