Maturitní témata – profilová část banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Maturitní témata – profilová část

Platná pro jarní i podzimní termín MZ 2024, třída 4.A

– pro povinné i nepovinné ústní zkoušky –

ANGLICKÝ JAZYK

 1. The Czech Republic – Geography, History, Culture, Places of Interest, Famous People
 2. Prague
 3. Ostrava and Our Region
 4. Traditions and Festivals in the Czech Republic
 5. The United Kingdom, The Republic of Ireland – Geography, Culture, Places of Interest, Famous People
 6. The USA – Geography, Culture, Places of Interest, Famous People
 7. Australia, New Zealand – Geography, Culture, Places of Interest, Famous People
 8. Canada – Geography, Culture, Places of Interest, Famous People
 9. History, Culture, and Places of Interest of the UK
 10. History, Culture, and Places of Interest of the USA
 11. British Literature
 12. American Literature
 13. National Cuisines, Food and Meals, Cooking, Catering establishments, Healthy, and Unhealthy Diet
 14. Traditions and Festivals in English-Speaking Countries
 15. Education in the Czech Republic and English-Speaking Countries
 16. English Language – Historical development, Varieties, English as Lingua Franca, etc.
 17. London, Washington D.C., and Other Important Cities of English-Speaking Countries
 18. Travel and Transport, Going on Holiday, Popular Destinations
 19. Life in Society, Cultural Life, Art
 20. Housing, Home and Family Life, Family Issues, Life in Cities and Villages
 21. Jobs and My Future
 22. Sports and Hobbies, Healthy Lifestyle, Keeping Fit, Health Problems – prevention and treatment
 23. Mass Media and Internet
 24. Problems in society, Current Political and Global Issues
 25. Environmental Issues, Catastrophes, Seasons of the year, Weather, Climate

BIOLOGIE

 1. Život a jeho poznávání
 2. Buňka
 3. Rozmnožování buněk
 4. Základní děje na buněčné úrovni
 5. Mikroorganismy
 6. Rostlinné orgány
 7. Metabolismus rostlin
 8. Základy fyziologie rostlin
 9. Chromista a nižší rostliny
 10. Výtrusné rostliny
 11. Nahosemenné rostliny
 12. Krytosemenné rostliny
 13. Houby (Fungi)
 14. Prvoci (Protozoa)
 15. Základní znaky živočichů
 16. Diblastica
 17. Triblastica nižší fylogeneze
 18. Coelomata – článkovaní (Articulata)
 19. Deuterostomia
 20. Pojivové a svalové tkáně organismů
 21. Oběhové soustavy organismů
 22. Trávicí soustava včetně metabolických dějů organismů
 23. Dýchací a vylučovací soustava
 24. Řídicí systémy organismů
 25. Rozmnožovací soustavy člověka
 26. Molekulární základy dědičnosti
 27. Klasická Mendelova genetika mnohobuněčného organismu
 28. Genetika populací a člověka
 29. Organismy a prostředí
 30. Ochrana životního prostředí

DĚJEPIS

 1. Vznik prvních mimoevropských civilizací
 2. Starověké Řecko
 3. Starověký Řím
 4. Raně feudální státy
 5. Slované a jejich první útvary u nás
 6. Český stát za Přemyslovců
 7. Středověké umění
 8. Naše země za vlády Lucemburků
 9. Evropa v době vrcholného středověku
 10. Husitství
 11. Renesance a reformace
 12. Bílá hora a třicetiletá válka
 13. Baroko a klasicismus
 14. Osvícenský absolutismus
 15. Revoluční a napoleonské války
 16. Revoluční rok 1848
 17. Porevoluční Evropa
 18. První světová válka
 19. Meziválečný vývoj
 20. Vznik ČSR a její vývoj do roku 1938
 21. Druhá světová válka
 22. Češi a Slováci od Mnichova do konce nacistické okupace
 23. Vývojové tendence ve světě od konce 2. světové války
 24. Naše republika od konce války do definitivního vítězství prokomunistických sil
 25. Vývoj našich zemí od 60. let do současnosti

FYZIKA

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Mechanická práce a mechanická energie
 4. Gravitační pole
 5. Mechanika tuhého tělesa
 6. Mechanika kapalin a plynů
 7. Vnitřní energie, práce a teplo
 8. Struktura a vlastnosti plynných látek, kruhový děj s ideálním plynem
 9. Struktura a vlastnosti pevných a kapalných látek
 10. Změny skupenství
 11. Kmitání mechanického oscilátoru
 12. Mechanické a zvukové vlnění
 13. Elektrický proud, elektrické pole
 14. Elektrický proud v kovech a polovodičích
 15. Elektrický proud v kapalinách, plynech a vakuu
 16. Stacionární a nestacionární magnetické pole
 17. Střídavý proud, střídavý proud v energetice
 18. Elektromagnetické kmitání a vlnění, přenos informací elektromagnetickým vlněním
 19. Zobrazování optickými soustavami
 20. Vlnová optika
 21. Elektromagnetické záření a jeho energie
 22. Struktura mikrosvěta, pohyb v mikrosvětě
 23. Atomová, jaderná, částicová fyzika
 24. Speciální teorie relativity
 25. Sluneční soustava
 26. Hvězdy a galaxie

CHEMIE

 1. Základní pojmy a veličiny v chemii
 2. Stavba atomu, radioaktivita
 3. Elektronový obal atomu
 4. Periodická soustava prvků
 5. Chemická vazba
 6. Chemické reakce
 7. Chemická kinetika, rovnováhy
 8. Termochemie
 9. Vodík, kyslík, voda, roztoky a jejich složení
 10. Nepřechodné kovy
 11. Nekovy
 12. D prvky
 13. Anorganické názvosloví a chemické výpočty
 14. Reakce v organické chemii, izomerie
 15. Zdroje uhlovodíků a jejich zpracování
 16. Uhlovodíky
 17. Kyslíkaté organické sloučeniny
 18. Halogenderiváty a dusíkaté organické sloučeniny
 19. Karboxylové sloučeniny
 20. Heterocyklické sloučeniny
 21. Biochemické děje
 22. Sacharidy
 23. Lipidy
 24. Bílkoviny
 25. Makromolekulární sloučeniny

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

 1. Historie informačních technologií
 2. Základy informatiky a teorie informace
 3. Technické vybavení počítačů
 4. Programové vybavení počítačů
 5. Operační systémy a správa souborů
 6. Zpracování dat v tabulkovém procesoru, vizualizace, filtrováni, řazení, využití a tvorba základních vzorců pro výpočet
 7. Grafy, kontingenční tabulky a výpočty s absolutním a relativním adresováním buněk v tabulkovém procesoru
 8. Počítačové zpracování textů, typografická a estetická úprava dokumentů
 9. Pokročilé úpravy dokumentu v textovém editoru, použití stylů a vkládání objektů
 10. Bezpečnost počítačových zařízení a dat
 11. Bezpečnost v digitální prostředí a interpretace informací
 12. Informační technologie a ochrana životního prostředí, ergonomie při práci s technologiemi
 13. Využití počítačových technologií v praxi
 14. Pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, rastrová grafika
 15. Pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, vektorová grafika
 16. Zásady prezentování a zpracování prezentace
 17. Historie, principy a komprese digitálního videa
 18. Historie, principy a komprese digitálního zvuku
 19. Principy tvorby webových stránek
 20. Média, reklama a digitální marketing
 21. Teorie zpracování dat s využitím databází a dotazovací jazyk SQL
 22. Životní cyklus vývoje informačního systému a možnosti následného využití získaných dat
 23. Algoritmizace a vývoj softwaru
 24. Zápis algoritmu, programovací koncepty a jazyky
 25. Počítačové sítě a komunikační protokoly

MATEMATIKA

 1. Teorie množin
 2. Číselné obory
 3. Algebraické výrazy
 4. Výroková logika
 5. Obecné vlastnosti funkcí, druhy funkcí
 6. Lineární rovnice, nerovnice a funkce
 7. Rovnice, nerovnice a funkce s absolutními hodnotami
 8. Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce
 9. Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce
 10. Goniometrické rovnice, nerovnice a funkce
 11. Základní geometrické pojmy a základní věty planimetrie
 12. Trojúhelník, Pythagorova věta, Euklidovy věty, trigonometrie
 13. Mnohoúhelníky, kružnice, kruh
 14. Geometrická zobrazení v rovině
 15. Základní pojmy a věty stereometrie
 16. Geometrická tělesa
 17. Polohové a metrické vlastnosti geometrických těles
 18. Geometrická zobrazení v prostoru
 19. Základní pojmy analytické geometrie
 20. Analytické vyšetřování vzájemných poloh přímek a rovin
 21. Kuželosečky
 22. Kombinatorika
 23. Počet pravděpodobnosti, statistika
 24. Posloupnosti a řady
 25. Maticový počet

NĚMECKÝ JAZYK

 1. Meine Familie, das Familienleben
 2. Tagesprogramm
 3. Freizeit und Hobbys
 4. Haus und Wohnen
 5. Ferien, Urlaub und Reisen
 6. Sport
 7. Das Wetter und die Jahreszeiten
 8. Einkaufen, Kleidung und Mode
 9. Essen und Trinken
 10. Der menschliche Körper, Gesundheit
 11. Schule und Bildung
 12. Berufe und Zukunftpläne
 13. Feste und Bräuche
 14. Massenmedien
 15. Kultur und Kunst
 16. Meine Heimatstadt und Umgebung
 17. Die Tschechische Republik
 18. Prag
 19. Deutschland
 20. Berlin
 21. Österreich
 22. Wien
 23. Die Schweiz, Bern
 24. Deutschsprachige Länder
 25. Die bedeutendsten Persönlichkeiten des deutschsprachigen Räumes

RUSKÝ JAZYK

 1. Моя жизнь,личная характеристика
 2. Семья,семейная жизнь
 3. Образование в России и в Чешской Республике,моя школа
 4. Свободное время
 5. Путешествие,отпуск,транспорт
 6. Забота о здоровье,болезни
 7. Питание
 8. Покупки,магазины
 9. Работа и профессия
 10. Чешская Республика
 11. Российская Федерация
 12. Прага,Острава – город,где я учусь
 13. Москва,Санкт- Петербург
 14. Погода,времена года,экология
 15. Спорт
 16. Жильё,моя квартира/дом
 17. Праздники и традиции в Чешской Республике
 18. Праздники и традиции в России
 19. Русская литература
 20. Средства массовой информации / пресса,телевидение и радио,интернет

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

 1. Vida familiar
 2. Vivienda
 3. Rutina diaria y tiempo libre
 4. Educación y profesiones
 5. Deportes
 6. Vestir y moda, de compras
 7. Cuerpo humano, salud
 8. Gastronomía, cocina española
 9. Viajes y turismo, medios de transporte
 10. Naturaleza, medio ambiente, tiempo
 11. Medios de comunicación
 12. Vida cultural, cultura española
 13. La República Checa
 14. Praga
 15. Mi región, mi ciudad
 16. España
 17. Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes de España
 18. Andalucía
 19. España Verde
 20. Fiestas españolas e hispanoamericanas
 21. Hispanoamérica
 22. Personajes famosos del mundo hispanohablante
 23. Literatura española e hispanoamericana
 24. Lengua española y su origen
 25. Problemas actuales del mundo 

ZEMĚPIS

 1. Pohyby Země a jejich důsledky, zobrazení Země na mapách
 2. Litosféra
 3. Atmosféra
 4. Hydrosféra
 5. Pedosféra, biosféra
 6. Geografie obyvatelstva a sídel
 7. Geografie hospodářství
 8. Česká republika – přírodní podmínky, obyvatelstvo
 9. Česká republika – hospodářství
 10. Moravskoslezský kraj
 11. Geografická charakteristika Evropy
 12. Geografická charakteristika západní Evropy
 13. Geografická charakteristika jižní Evropy
 14. Geografická charakteristika severní Evropy
 15. Geografická charakteristika střední Evropy. Ministáty Evropy
 16. Geografická charakteristika jihovýchodní Evropy
 17. Geografická charakteristika východní Evropy a Zakavkazka
 18. Geografická charakteristika Ruska a střední Asie
 19. Geografická charakteristika východní Asie
 20. Geografická charakteristika JV a jižní Asie
 21. Geografická charakteristika JZ Asie
 22. Geografická charakteristika Severní Ameriky
 23. Geografická charakteristika Latinské Ameriky
 24. Geografická charakteristika Afriky
 25. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

 1. Psychologické vědy, metody a směry
 2. Osobnost a její vlastnosti, etapy vývoje osobnosti
 3. Psychické vlastnosti, psychické procesy
 4. Psychické stavy, duševní hygiena
 5. Sociologie, kultura, komunikace
 6. Sociální vztahy a sociální struktura
 7. Sociální stratifikace, sociální útvary
 8. Stát, právní stát
 9. Demokracie, dělba státní moci
 10. Politické subjekty, volby a volební systémy
 11. Státní správa a samospráva
 12. Právní řád a právní vztahy
 13. Veřejné právo
 14. Soukromé právo
 15. Nástroje hospodářské politiky státu
 16. Trh a tržní mechanismus
 17. ČNB a bankovní systém
 18. Cyklický vývoj tržního hospodářství
 19. Národohospodářské agregáty
 20. Základy filozofie, antická filozofie
 21. Středověká a renesanční filozofie
 22. Filozofie baroka a osvícenství
 23. Filozofie 19. století
 24. Filozofie 20. století
 25. Nejvýznamnější světová náboženství

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Žák vybírá 20 literárních děl. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupeny próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla jednoho autora.

MATURITNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

 1. Shakespeare: Romeo a Julie
 2. Moliere: Lakomec
 3. Diderot: Jeptiška
 4. Mácha: Máj
 5. Erben: Kytice
 6. Němcová: Divá Bára
 7. Mrštíkové: Maryša
 8. Šlejhar: Kuře melancholik
 9. Dyk: Krysař
 10. Rolland: Petr a Lucie
 11. Exupéry: Malý princ
 12. Hemingway: Stařec a moře
 13. Čapek: R.U.R
 14. Čapek: Bílá nemoc
 15. Franková: Deník Anny Frankové
 16. Orwell: 1984
 17. Orwell: Farma zvířat
 18. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 19. Otčenášek: Romeo, Julie a tma
 20. Dousková: Hrdý Budžes
 21. Soukupová: K moři
 22. Tučková: Žítkovské bohyně
 23. Mornštajnová: Listopád
 24. Mornštajnová: Hana
 25. Mornštajnová: Tiché roky
 26. Mornštajnová: Slepá mapa
 27. Marnštajnová: Hotýlek
 28. Lednická: Šikmý kostel
 29. Hájíček: Rybí krev
 30. Třeštíková: Foukneš do pěny
 31. Třeštíková: Bábovky
 32. Lednická: Šikmý kostel 2
 33. Camus: Cizinec
 34. Sartre: Teď
 35. Kerouac: Na cestě
 36. Ginsberg: Kvílení
 37. Burgess: Mechanický pomeranč
 38. Třeštíková: osm
 39. Dvořáková: Dědina
 40. Tučková: Vyhnání gerty schnirch
 41. Salinger: Kdo chytá v žitě
 42. Vonnegut jr.: Snídaně šampiónů
 43. Murakami: Na jih od hranic, na západ od slunce
 44. Biler: Destrukce
 45. Mikeš: Odkud to přichází?
 46. Bendová: Vytěženej kraj
 47. Hradecký: Přibližování dřeva
 48. Denemarková: Hodiny z olova
 49. Bellová: Jezero
 50. Hakl: Skutečná událost
 51. Brabcová: Stropy
 52. Soukupová: Zmizet
 53. Ajvaz: Lucemberská zahrada
 54. Harris: Otčina
 55. Heller: Hlava XXII
 56. Trumbo: Johnny si vzal pušku
 57. Fischerová: Domek na vinici
 58. Malý: Větrní
 59. Dvorský: Oblast ticha
 60. Dynka: Pomor

V Ostravě dne 01.09.2023

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.