Školní řád banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Školní řád

1. Práva žáka

 1. Při vyučování a při činnostech organizovaných školou jsou dodržovány články Úmluvy o právech dítěte a Listina základních práv a svobod (svoboda projevu, myšlení, svědomí, náboženství, shromažďování atd.), je dbáno na ochranu před diskriminací, před vměšováním do soukromí žáka/žákyně (dále jen žáka). Škola poskytuje žákům vzdělání, jehož zásady a obecné cíle jsou definovány v § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).
 1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 1. Žák handicapovaný, se specifickou poruchou učení či chování nebo žák výjimečně nadaný má právo na speciální péči v rámci možností školy v souladu s § 16, odst. a § 17 školského zákona.
 1. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. Pokud se cítí být z jakéhokoliv důvodu v tísni, může požádat o pomoc či radu třídního učitele, další vyučující, výchovného poradce nebo školního metodika prevence.
 1. Zletilý žák má právo volit a být volen do školské rady.
 1. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
 1. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Své připomínky k činnosti školy nebo školní jídelny vznáší zejména na jednání samosprávného orgánu žáků či prostřednictvím svého zástupce tamtéž, nebo se přímo obrací na třídního učitele, výchovného poradce či vedení školy, příp. využívá Schránky důvěry.
 1. Žák má právo na ochranu soukromí. Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost aj.), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 1. Žák má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.
 1. Žák má právo na konzultace s vyučujícími v případě nejasností v učivu, a to v předem dohodnutém termínu. Ke konzultaci se žák dopředu připraví a dostaví se s doplněnými poznámkami k učivu.
 1. Žák má právo účastnit se mimoškolních aktivit organizovaných školou.

Žák má právo stravovat se ve školní jídelně vedlejší základní školy (ZŠ Krestova). Žák dodržuje při výdeji obědů pravidla slušného chování a řídí se pokyny pedagogického dozoru a provozního řádu jídelny. Při porušení těchto pravidel bude žák ze stravování vyloučen. Oběd je vydáván jen na základě platné objednávky pomocí magnetické karty. V době nemoci či nepřítomnosti ve vyučování má žák nárok na výdej oběda pouze první den.

2. Základní povinnosti žáka

 1. Poctivé studium, zdvořilé a skromné chování je nejen základní povinností, ale věcí cti každého žáka školy. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a studijní výsledky.
 1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin. Opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin budou posuzovány a trestány jako porušování školního řádu. Žák, který dochází do vyučování se zpožděním nebo naopak opouští vyučování před jeho ukončením z důvodu nevyhovujících spojů při dojíždění, zažádá ředitelku školy o oficiální povolení pozdních příchodů či dřívějších odchodů z vyučování. Formulář žádosti je žákům k dispozici v modulu Úložiště dokumentů ve školním informačním systému Škola OnLine. Žák je povinen zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů. Pokud si zvolí nepovinný předmět, stává se pro něj docházka do tohoto předmětu povinnou, odhlásit se z výuky nepovinného předmětu v daném školním roce nelze.
 1. Žák respektuje pokyny všech pedagogických a správních zaměstnanců školy.

 2. Žák je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli jakoukoliv změnu osobních údajů. K nahlášení změny slouží příslušný změnový formulář, dostupný žákům a jejich zákonným zástupcům v IS Škola OnLine.

 3. Na začátku každé vyučovací hodiny hlásí služba vyučujícímu nepřítomné žáky.
 1. Nepřijde-li vyučující do vyučování, ohlásí to žákovská služba do deseti minut po zahájení vyučování zástupci ředitelky školy. Ustanovení služby ve třídách a její povinnosti jsou v pravomoci třídního učitele.

 2. Ve třídě nemění žáci bez souhlasu vyučujícího zasedací pořádek.
 1. Žák je povinen přezouvat se po vstupu do školní budovy v šatně, chodit do školy čistě a vhodně oblečen a upraven. Nedovoluje se nosit do školy oblečení typické pro extremistická hnutí a nosit pokrývku hlavy v budově. V průběhu vyučování žák neopouští areál gymnázia, ve volných hodinách a o přestávkách se zdržuje v budově školy, vyjma strávníků školní jídelny ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova o obědové přestávce, kdy se tito přemisťují do jídelny ve vedlejší budově mimo prostory gymnázia. V jiném případě smí žák areál gymnázia opustit pouze se svolením třídního vyučujícího nebo ředitele školy po kontrole omluvy absence  ve školním informačním systému.
 1. Žák je povinen sledovat informační systém školy pro žáky, tj. především rozvrh, suplování. pokyny a sdělení vyučujících v učebnách Google Classroom (GC) tříd a GC jednotlivých předmětů pro daný ročník, na nástěnkách ve škole a na webových stránkách školy, zejména kalendář.
 1. Žák je povinen dodržovat pravidla práce s notebooky a chráněným softwarem, nesmí porušovat autorská práva.

 2. Žák je povinen ohlásit bezprostředně svůj úraz, ke kterému došlo v průběhu vyučování, a to vyučujícímu dané hodiny nebo vyučujícímu vykonávajícímu dohled v areálu gymnázia nebo vedení školy.

 3. Zletilý žák je povinen:
 • a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ve školním řádu – absence žáka, omlouvání nepřítomnosti
 • c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

13. Žákům je zakázáno:

 • a) kouřit cigarety (elektronické cigarety nevyjímaje) v budovách a areálu školy, v blízkosti školy i při činnostech organizovaných školou mimo sídlo školy,
 • b) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou, distribuovat nebo zneužívat ve škole alkoholické a jiné zdraví škodlivé či návykové látky,
 • c) šikanovat spolužáky a tolerovat projevy šikany či rasismu,
 • d) poškozovat svým chováním či jednáním kohokoli druhého (zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem),
 • e) poškozovat úmyslně majetek školy i svých spolužáků,
 • f) zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni uzavřít u libovolné pojišťovny pojistku odpovědnosti za škodu. V případě nesplnění této povinnosti jsou povinni uhradit náklady na opravu poškozeného majetku školy, a jestliže není možné opravu provést, jsou povinni okamžitě uhradit způsobenou škodu ve výši nákladů na znovupořízení znehodnoceného předmětu,
 • g) žák nesmí mít ve svém notebooku nainstalován žádný nelegální software.
 • h) žák nesmí ve škole prostřednictvím zásuvek v budově dobíjet svá soukromá elektronická zařízení (laptop, tablet, mobil apod.)

Nedodržování povinností uvedených v bodě základní povinnosti žáka odst. 1-12 a prohřešky žáků proti bodu základní povinnosti žáka odst. 13 tohoto školního řádu jsou postihovány kázeňskými opatřeními podle § 31 školského zákona, podle § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 

14. Digitální technologie (DT) mají při vzdělávání zásadní úlohu. Jsou ve škole všudypřítomné. Umožňují vyhledávání, třídění, vyhodnocování, zpracování informací a jejich následné prezentování a archivování. Škola sítě EDUCAnet smluvně spolupracuje se společností Google, jejímž cílem je zprostředkovat veškeré vědění, zpřehlednit jej a zpřístupnit všem obyvatelům planety.

 • a) Prvním základním pilířem v oblasti DT je vhodný software. Ve škole se intenzivně využívají všechny hlavní produkty společnosti Google. Jsou bezplatně poskytnuty všem žákům školy s přístupem do osobního prostoru žáka ve tvaru jmeno.prijmeni@educanet.cz
 • b) Druhým základním pilířem vhodný hardware – je nositelná digitální technika (notebook, chromebook, tablet, smartmobil, čtečky, audiopřehrávače, hodinky, fotoaparát, kamera apod. Žáci si přináší na výuku vlastní digitální technologie (BYOD). Digitální ekosystém školy (Wifi, prezentační přístroje) je otevřen pro všechny hlavní operační systémy. Podle platných bezpečnostních předpisů škola nemůže žákům zabezpečit elektrické nabíjení přístrojů. Jejich nabití elektrickou energií si musí žáci zajistit doma.
 • c) Třetím pilířem je školní WiFi. Je přístupná všem studentům v rozsahu 24/7 v učebnách, relaxačních prostorech i chodbách školy. Žákům je zakázáno stahovat ze školního internetu hry, filmy a jiné materiály nesouvisející s výukou. Též je žákům zakázáno používat ve škole nelegální software a porušovat autorská práva.

V průběhu výuky žák (z důvodu koncentrace pozornosti) nepoužívá digitální technologie pro zábavu ani osobní potřebu. Pokud pro konkrétní výukovou činnost je výhodnější nepoužití digitálních technologií, pak je učitel oprávněn omezit požití digitálních technologií, popř. v odůvodněných případech požádat o jejich vypnutí.

Ve výjimečných případech může učitel omezit pořizování multimediálních záznamů z výuky. Digitální záznamy pořízené při výuce a následně ve škole či doma zpracované a ve škole či jinde archivované jsou určeny výhradně pro výuku a vzdělání. Nelze je žádným způsobem šířit bez souhlasu zaznamenaných osob.

3. Absence žáka, omlouvání nepřítomnosti

 1. Žáci se povinně účastní vyučování dle platného rozvrhu hodin, součástí vyučování jsou rovněž akce, které škola pořádá nebo se jich účastní. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Distanční výuka je pro žáky povinná.
 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, zanese zákonný zástupce omluvu do IS Škola OnLine. V případě uvolňování žáka na více než 3 dny je nutné, aby si zákonný zástupce, popř. žák podal žádost, kterou po vyplnění odevzdá třídnímu učiteli, o povolení rozhoduje ředitel školy. Žádost lze nalézt ve formulářích ke stažení v Úložišti dokumentů v IS Škola OnLine.
 1. Pokud žák odchází z vyučování z jakéhokoliv důvodu, je povinen mít předem omluvu zanesenu v informačním systému, aby si pověřený pracovník – vyučující dané hodiny, třídní vyučující, zástupce ředitelky školy nebo ředitel školy mohl ověřit uváděnou skutečnost. Bez předchozí omluvy nemůže žák areál gymnázia opustit. Oznamovací povinnost žáků je nutná vzhledem k zodpovědnosti školy za jejich bezpečnost v průběhu vyučování.
 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka povinen oznámit škole nepřítomnost žáka do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (omluvením žáka ve Škole OnLine). Důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování dokládají zákonní zástupci žáka. Škola může (v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví) požadovat u absence žáka z důvodu nemoci přesahující tři dny školního vyučování potvrzení vydané ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka (ve zcela výjimečných případech i v případě nepřítomnosti nepřesahující tři dny).
 1. O omluvení absence rozhoduje třídní učitel (ve zvláštních případech po poradě s ředitelem školy).

 2. Nepřítomnost žákyně pro těhotenství nebo mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc.

 3. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí, oznámí to žák, popř. zákonný zástupce ihned řediteli školy. Vyučování se může zúčastnit jen se souhlasem lékaře.

 4. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a zákonní zástupci důvod jeho neúčasti při vyučování neoznámí, vyzve ředitel školy písemně zákonné zástupce žáka, aby neprodleně doložili důvod žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní zákonné zástupce žáka, že tato nepřítomnost bude posuzována, jako by žák studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, nebo nebude doložen důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
 1. Zletilý žák dokládá důvody své nepřítomnosti sám, a to v těch situacích podle odst. 1-7, kde to za nezletilé žáky činí zákonní zástupci.
 1. Neomluvená nepřítomnost žáka se řeší pohovorem s třídním učitelem a zákonnými zástupci žáka, případně před školní výchovnou komisí, a to podle ustanovení Metodického pokynu MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

 2. Jestliže žák navštěvuje jakékoliv zařízení pro zájmovou činnost nebo provozuje činnost ve sportovních oddílech, může tuto činnost vykonávat jen v době mimo vyučování. Na základě předložení žádosti a jejího posouzení může ředitel školy udělit výjimku.
 1. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity).

4. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Žáci mají umožněn přístup do školy od 7:00 do 15:30 hodin. Pokud do školy žák přichází v průběhu vyučování, otevírá si vstupní dveře mobilním telefonem – své číslo musí mít nahlášeno v seznamu čísel u správce IT. Žák nezvoní na sekretariát ani neruší výuku ve třídách požadováním otevření dveří po ostatních žácích.

 2. Všechny dospělé osoby žák oslovuje pane, paní. Chová se slušně ke všem pracovníkům školy.

 3. Žák dbá o čistotu a pořádek ve škole. Je vhodně, slušně a čistě oblečen a upraven. Pro tělesnou výchovu používá předepsaný cvičební úbor a obutí. Žák hospodárně a vhodně zachází se školními potřebami, učebnicemi a notebookem. Šetří elektrickou energií a vodou. Dataprojektory jsou při nečinnosti a o přestávkách vypnuté – předchází se tak předčasnému opotřebení lamp.
 1. Při pobytu ve škole žák dodržuje ustanovení provozního řádu.
 1. Žák chrání majetek školy, majetek svůj i svých spolužáků. Při úmyslném poškození nebo zničení školního majetku je žák za tuto škodu odpovědný ve smyslu zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění. Řešení škod bude provedeno v souladu s ustanoveními § 2894 a následujících Občanského zákoníku, vzniklou škodu musí viník nebo viníci rovným dílem uvést do předešlého stavu nebo uhradit.

 2. Žák chrání své zdraví a zdraví ostatních, dodržuje předpisy BOZP v době vyučování i na akcích organizovaných školou. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola vede evidenci úrazů žáků vzniklých při uvedených činnostech.
 1. Žák nenosí do školy nebo na činnosti organizované školou zbytečně větší peněžní částky a cenné předměty, pokud je má, může si je v průběhu vyučování uložit do trezoru v sekretariátu školy. Za případné ztráty jinde v areálu školy nenese škola odpovědnost.
 1. Žák se při chůzi od zastávky tramvaje, autobusu či vlaku ke škole a zpět chová slušně a ohleduplně k místním občanům. Při nastupování do prostředků hromadné dopravy a v průběhu jízdy žák dodržuje pravidla slušného chování, uvolňuje místo starším osobám, pomáhá starým a nemocným lidem, malým dětem.

 2. Žák dodržuje pokyny vyučujících při stěhování mezi učebnami, při přesunech do tělesné výchovy, školní jídelny i na další místa, kde probíhá výuka.
 1. Žák na toaletách dodržuje pravidla společenského chování, neplýtvá vodou, elektrickou energií ani papírovými ručníky.
 1. Žák dodržuje pokyny bezpečného a společenského chování na exkurzích, výletech, sportovních kurzech, návštěvách divadel a dalších akcích, se kterými je vždy před danou akcí seznámen.

 2. Žák dbá pokynů učitele při písemných i ústních prověřováních znalostí – nenapovídá, neopisuje. Při opisování je žák vyloučen od písemné zkoušky a klasifikován nedostatečně.
 1. Žáci určení jako služba dbají na dodržování pořádku a pravidel v učebnách (viz povinnosti žákovské služby v dané učebně – vyvěšeny v učebnách).
 1. Z kapacitních důvodů není možné, aby žáci parkovali motorovými vozidly na parkovišti před areálem školy.

 2. Stravování žáků a zaměstnanců je zajištěno smluvně se ZŠ a MŠ Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36 A.

5. Klasifikační řád

5.1 Pravidla hodnocení a klasifikace

Výsledek vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se vyjadřuje kombinací sumativního a formativního hodnocení.

Stupně prospěchu a celkový prospěch
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Při průběžné klasifikaci v jednotlivých předmětech učitelé využívají procentuální hodnocení a při převodu na známku se řídí následující tabulkou:

100% – 90%Výborný
89% – 75%Chvalitebný
74% – 55%Dobrý
54% – 40%Dostatečný
39% – 0%Nedostatečný

Pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky platí odlišná kritéria v závislosti na zvyklostech mezinárodního testování:

100% – 90%Výborný
89% – 80%Chvalitebný
79% – 65%Dobrý
64% – 50%Dostatečný
49% – 0%Nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je formativně klasifikován těmito stupni:

100% – Pracuje s mimořádným úsilím

72% – Pracuje na úrovni svých možností

50% – Pracuje pod svými možnostmi

Žák je vždy předem seznámen s kritérii nastavenými pro hodnocení.

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace v povinných vyučovacích předmětech a klasifikaci chování, do celkového hodnocení se nezahrnuje klasifikace v nepovinných předmětech.

Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:
prospěl (a) s vyznamenáním
prospěl (a)
neprospěl (a)
nehodnocen (a)

Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný a průměrný prospěch z vyučovacích předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré.

Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl alespoň stupně celkového hodnocení prospěl.

Zásady klasifikace

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V případě, že některému předmětu vyučují dva učitelé, klasifikují po vzájemné dohodě. Známky ze všech předmětů musí být zapsány do počítače v termínu stanoveném ředitelem školy. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat hodnocení, které žák za dané klasifikační období získal. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. V průběhu klasifikačního období sdělují učitelé všechny důležité poznatky o žácích třídním učitelům. Závažné problémy řeší třídní učitelé s vedením školy okamžitě. Před klasifikační poradou podávají návrhy na řešení problémů svých žáků.

Třídní učitel zapisuje výchovná opatření a další údaje o chování žáka do elektronické karty žáka. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v průběhu třídních schůzek a pohovorů se zákonnými zástupci.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka třídní učitel bezprostředně a prokazatelným způsobem. Ředitel školy informuje zákonné zástupce žáka o závažných prohřešcích žáků bezprostředně a prokazatelným způsobem. Stejným způsobem jsou informováni o prospěchu a chování zletilého žáka osoby s vyživovací povinností vůči němu.

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Na začátku klasifikačního období vyučující prokazatelně seznámí žáky s pravidly a podmínkami klasifikace. Podmínky absolvování předmětu jsou rovněž trvale k ověření vyvěšeny na GC předmětu třídy.  Pokud vyučující používá bodovací systém, seznámí žáky na počátku klasifikačního období, jakým způsobem si body převedou na známku.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:

 • a) soustavným diagnostickým pozorováním žáků
 • b) soustavným sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování
 • c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, aj.)
 • d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
 • e) analýzou výsledků různých činností žáků
 • f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny
 • g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci, nebo s osobami s vyživovací povinností u zletilých žáků.

  Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení, které je prováděno výhradně před třídou, oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě a zdůvodní stanovený klasifikační stupeň. Výsledek písemných zkoušek a praktických činností oznámí nejpozději do týdne.

Všechny testy jsou žákům oznámeny dopředu dálkovou formou zapsáním do zkušebního plánu.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Pokud si po seznámení žáků s písemnými pracemi tyto ponechává u sebe, musí je mít založeny po celé klasifikační období. Pokud zůstávají tyto práce žákům, musí si je založit po celé klasifikační období žák.

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

 • a) nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
 • b) jsou si vědomi toho, že účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí
 • c) v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování předem sdělí, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky

Učitel zajistí všem žákům při zkoušení srovnatelné podmínky, a to v náročnosti zadání otázek a časovém rozsahu a průběhu.

Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka i způsobu získávání podkladů.

5.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o tělesnou kulturu a projevuje k ní aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svou tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

5.3 Klasifikace chování

Klasifikaci chování žáků určí třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ředitelem školy. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) v průběhu klasifikačního období.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 2 je rovněž žákovi udělen za 4 až 7 hodin neomluvené absence.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Stupeň 3 je rovněž žákovi udělen za 8 a více hodin neomluvené absence.

5.4 Neklasifikování žáka

Pokud vyučující nemá dostatečné podklady pro uzavření pololetní/závěrečné klasifikace žáka, vykoná žák zkoušku hodnocení v náhradním termínu.

V případě, že žák bude mít vyšší absenci než 25 % v předmětu za pololetí, nebude z tohoto předmětu hodnocen a bude konat zkoušku hodnocení v náhradním termínu. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy na žádost žáka (zákonného zástupce žáka) rozhodnout o prominutí zkoušky.

Výsledek zkoušky hodnocení v náhradním termínu je dílčí známkou a započítává se k průběžnému hodnocení za dané pololetí. S termínem a obsahem zkoušky bude žák prokazatelně vyučujícím seznámen.

Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v 1. pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.

Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna. Tento termín je možné prodloužit z vážných důvodů do konce září. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

V případě, že je žák nehodnocen, koná zkoušku hodnocení v náhradním termínu, jejíž termín stanoví ředitel na návrh vyučujícího. Zkoušejícím je příslušný vyučující. Termín zkoušky je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi předáním harmonogramu stanovených zkoušek proti podpisu. O zkoušce a jejím výsledku vyučující sepíše protokol a předá ho řediteli školy.

5.5 Uvolnění z výuky povinného předmětu

Ředitel školy může uvolnit žáka z účasti na vyučování v daném předmětu na základě vyjádření příslušného lékaře. Jestliže je žák z výuky některého předmětu (např. tělesné výchovy) v 1. nebo 2. pololetí uvolněn, určí ředitel školy způsob zaměstnání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

Je-li předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitel školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka uvolnit žáka na dobu vyučování tohoto předmětu zcela.

5.6 Opravné zkoušky

Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, může konat z těchto předmětů opravnou zkoušku.

Opravná zkouška je komisionální. Termín stanoví na návrh vyučujícího ředitel školy zpravidla v posledním srpnovém týdnu. Termín zkoušky je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi předáním harmonogramu zkoušek HNT/OZ proti podpisu.

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl.
Pokud se žák nemůže z vážných důvodů dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do konce září, do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník.

Jestliže má student na konci školního roku tři nedostatečné nebo po opravných zkouškách alespoň jednu nedostatečnou z povinného předmětu, může mu ředitel povolit opakování ročníku. V opačném případě je studium žáka na škole ukončeno.

5.7 Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

 • a) koná-li opravné zkoušky
 • b) koná-li komisionální přezkoušení

Komisionální zkoušku podle může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

Opravnou zkoušku může žák ve druhém pololetí konat od 1. 7. do 31. 8. příslušného školního roku. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. Termíny komisionálních zkoušek budou zveřejněny do 30. 6. příslušného školního roku.

Komisionální přezkoušení koná žák v těchto případech:

 • Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. (viz § 69 ŠZ).
 • Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Komisionální přezkoušení podle bodu a) se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

 • U denní formy vzdělávání na konci druhého pololetí vyučující prokazatelně seznámí žáky s výsledky hodnocení tak, aby mohlo být případné komisionální přezkoušení provedeno před začátkem hlavních prázdnin.
 • Termín komisionálního přezkoušení žáka může být stanoven i na den, kdy byla žádost řediteli školy doručena. Veškeré termíny budou zveřejněny na webu školy.

Termín komisionálního přezkoušení žáka podle bodu b) určí ředitel školy neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil.

Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Předsedou komise je ředitel školy nebo zástupce ředitele, další dva členy komise tvoří zkoušející (učitel daného žáka) a přísedící (učitel téhož nebo příbuzného předmětu).

Součástí komisionální zkoušky může být i písemná část. U předmětů s předepsanou písemnou částí (cizí jazyk, český jazyk a literatura, matematika) je písemná část povinná. Pokud žák koná komisionální zkoušku písemnou i ústní formou a neuspěje u písemné části, ústní část zkoušky se nekoná a žák celkově neprospěl.

Časový rozsah komisionální zkoušky je maximálně 15 minut pro ústní zkoušku a maximálně 60 minut pro písemnou část.

Komisionální zkouška vychází z učiva daného předmětu v příslušného pololetí. V případě, že nebyl žák v pololetí z daného předmětu hodnocen nebo neprospěl, je obsahem opravné zkoušky učivo celého školního roku.

Výsledek komisionální zkoušky sdělí předseda komise žákovi tentýž den.

Klasifikace na konci pololetí a opravná zkouška z něj jsou dva samostatné instituty, a proto nelze jejich výsledky slučovat. Žák si původní klasifikaci opravuje a nikoliv např. průměruje.

5.8 Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a opatření k posílení kázně žáků.

Pochvaly

Pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy) se zaznamenávají do třídních výkazů. Pochvala ředitele školy je přikládána na zvláštním formuláři školy k vysvědčení.

Opatření k posílení kázně žáků

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné, nebo opakovaná méně závažná provinění proti školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:

napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel za drobné přestupky, za neomluvené hodiny; bezprostředně po provinění.

důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel za závažnější přestupek nebo za větší počet méně závažných přestupků zpravidla po předchozím napomenutí třídního učitele, za neomluvené hodiny; důtku uděluje třídní učitel bezprostředně po provinění.

důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky zpravidla po udělené důtce třídního učitele, za neomluvené hodiny; důtka ředitele školy je udělena bezprostředně po provinění.

podmíněné vyloučení ze studia – uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za opakovaná i méně závažná provinění proti školnímu řádu; zpravidla po udělené důtce ředitele školy.

vyloučení ze studia – uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za opakovaná závažná provinění proti školnímu řádu ve zkušební době podmínečného vyloučení, nebo při provinění se ve smyslu §31 odst. 3 školského zákona.

Nastane-li případ žáka s více jak 7 neomluvenými hodinami, ředitel školy v součinnosti s výchovnou poradkyní a třídním vyučujícím rozhodne o opatření, o kterém informuje zletilého žáka, u nezletilého žáka rovněž zákonného zástupce.

O podmíněném vyloučení ze studia i vyloučení ze studia informuje ředitel pedagogickou radu.
O udělení a uložení výchovných opatření žákovi uvědomí třídní učitel (o napomenutí a důtce třídního učitele) nebo ředitel školy (o ostatních výchovných opatřeních) zákonného zástupce nezletilého žáka nebo osoby s vyživovací povinností u zletilého žáka. Opatření se zaznamenává do elektronické karty žáka, neuvádí se na vysvědčení.

5.9 Klasifikace a hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Ve středním vzdělávání může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádným nadáním nebo i z jiných závažných důvodů vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností.

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje ředitel školy na základě žádosti podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, který žádost také podepíše.

Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění, popř. doporučení školského poradenského zařízení nebo lékaře.

Podrobnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu:

 • a) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu se povoluje vždy na příslušné pololetí daného školního roku či na celý příslušný školní rok.
 • b) V případě, že žák splní všechny podmínky individuálního vzdělávání v daném pololetí, může podat žádost i na další pololetí.
 • c) Ve druhém pololetí čtvrtého (maturitního) ročníku bude vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povolováno jen ve zcela mimořádných případech.
 • d) Žák, kterému je povoleno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, jej podepíše (u nezletilého žáka i jeho zákonný zástupce) a je povinen se jím bez výjimek řídit.
 • e) Individuální vzdělávací plán se určuje smlouvou IVP za daný předmět, která určuje způsob ukončení daného předmětu za pololetí.
 • f) Hodnocení žáků s IVP bude probíhat dle podmínek hodnocení jednotlivých vyučujících. Tyto podmínky zveřejňuje vyučují v IVP a o termínech zkoušek jsou prokazatelně s předstihem informováni.

6. Práva a povinnosti zákonných zástupců

6.1 Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků mají právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání nezletilého žáka (na tyto informace mají v případě zletilého žáka právo také jeho rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilému žákovi plní vyživovací povinnost),

 2. volit a být volen do školské rady,

 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělání nezletilého žáka.

 4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání nezletilého žáka.

6.2 Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a žáka,

 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v Článku 3 školního řádu,

 5. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

7. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

7.1 Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

 4. volit a být voleni do školské rady,

 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

7.2 Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

 2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

 6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

8. Závěrečná ustanovení

Ustanovení školního řádu jsou účinná také na všech akcích organizovaných školou. Tento školní řád byl projednán a schválen Školskou radou dne 25. 8. 2022 a na pedagogické radě dne 29. 8. 2022. Nabytím účinnosti tohoto školního řádu se ruší účinnost jeho dřívějších vydání.

Účinnost školního řádu: od 01.09.2022

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová, MPA, MBA
ředitelka školy

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.