Vzdělávání pro zkvalitnění výuky banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Vzdělávání pro zkvalitnění výuky

Název projektu: Vzdělávání pro zkvalitnění výuky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016216

Projekt je realizován v rámci Výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II, MŠMT – poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy.

V projektu byly zvoleny šablony

 • Školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

Cíle šablon

 • Podpořit žáky SŠ při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, včetně žáků s potřebou PO a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
 • Profesní růst pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.
 • Podpořit pedagogy středních škol v ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Projekt bude realizován v období září 2019 – srpen 2021.

Tiskové zprávy

Březen 2020

Školní kariérový poradce

 • byly uskutečněny dvě konzultace s žáky čtvrtého ročníku ohledně výběru vysoké školy dle zájmu a profilace žáka, dále byly doporučeny alternativy ke zvoleným oborům v rámci zvýšení šance na přijetí na VŠ
 • byla konzultována možnosti pokračování studia a vrcholového sportu
 • pro žáky posledního a předposledního ročníku školy byla domluvena a uspořádána přednáška s pracovnicí společnosti SCIO řešící problematiku přijímacích zkoušek formou NSZ

Duben 2020

Školní kariérový poradce

 • dvě online konzultace s žáky čtvrtého ročníku ohledně výběru vysoké školy, do které je možno se přihlásit v rámci dodatečného přijímacího řízení – uzpůsobení volby dle zamýšlené profilace žáka, zmapování vysokých škol, které umožňují studijní pobyty v zahraničí ve vybraných lokacích

Květen 2020

Školní kariérový poradce

 • byly uskutečněny dvě konzultace s žáky čtvrtého ročníku ohledně výběru vysoké školy dle zájmu a profilace žáka, dále byly doporučeny alternativy ke zvoleným oborům v rámci zvýšení šance na přijetí na VŠ
 • byla uskutečněna online diskuse se zástupcem kulturního atašé americkým diplomatem D. Morrowem a členkou organizace Fulbright M. Tavakoli za účelem prezentace pomaturitního studia v USA žákům naší školy, včetně uvedení nezbytných předpokladů pro zajištění vhodné přípravy, časového harmonogramu jednotlivých kroků, které je nezbytné  před zamýšleným studiem provést

Červen 2020

Školní kariérový poradce

 • byly uskutečněny dvě konzultace s žáky čtvrtého ročníku ohledně výběru vysoké školy dle zájmu a profilace žáka, dále byly doporučeny alternativy ke zvoleným oborům v rámci zvýšení šance na přijetí na VŠ – jednání se žáky, kteří jsou umělecky či sportovně zaměřeni
 • identifikace zájmu žáků třetího ročníku o předměty, ze kterých chtějí skládat v příštím roce maturitní zkoušku a pomoc s jejich výběrem s ohledem na zamýšlené studium vysoké školy

Září 2020

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 • v měsíci září absolvovalo celkem 10 vyučujících Gymnázia EDUCAnet Ostrava 2 návštěvy EDUCAnetu Praha v individuálních termínech za účelem zdokonalení se v předem určených oblastech, jako např. využití ICT ve výuce, jazykové vzdělávání, projektová výuka, čtenářská gramotnost.
 • návštěvám předcházela online porada zapojeného pedagoga z vysílající školy společně s pedagogem školy hostitelské tak, aby došlo vytipování konkrétních potřeb a možností zdokonalení se ve výuce daných předmětů. Reflexe dosažených cílů proběhla mezi návštěvami a taky na závěr, kdy si pedagogové vyměnili zkušenosti a odlišnosti své výuky v návaznosti na účast zapojeného pedagoga ve vyučovacích hodinách a stanovili si body spolupráce do budoucna.
 • protože měli zapojení pedagogové různé zkušenosti, své nabyté zkušenosti sdíleli s ostatními kolegy na schůzích předmětových komisí. Velmi diskutované bylo především zapojení IT ve výuce, ať už prezenční nebo s ohledem na znovu nařízenou výuku distanční.

Říjen 2020

Školní kariérový poradce

 • konzultace s žáky čtvrtého ročníku ohledně volby zkušebních předmětů maturitní zkoušky v souvislosti s dalším směřováním studia, vysvětlení nového modelu maturitní zkoušky
 • konzultace a doporučení přípravných kurzů a služeb testovacích společností k zajištění vhodné přípravy na přijímací zkoušky na vysokou školu v následujícím školním roce s žáky třetího ročníku

Listopad 2020

Školní kariérový poradce

 • byly uskutečněny dvě konzultace s žáky čtvrtého ročníku ohledně výběru vysoké školy dle zájmu a profilace žáka, dále byly doporučeny alternativy ke zvoleným oborům v rámci zvýšení šance na přijetí na VŠ
 • účast školního kariérového poradce na webináři Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška (osobnostní rozvoj a připravenost na změny na trhu práce, práce s portfoliem žáka) – následná konzultace osobnostního rozvoje růstového a fixního myšlení s kolegy v souvislostí s přípravou formativního hodnocení na příští školní rok

Prosinec 2020

Školní kariérový poradce

 • byl založen virtuální prostor pro sdílení informací školního kariérového poradce s žáky 3. a 4. ročníku, vkládány byly a dále jsou novinky o pomaturitním studiu, dnech otevřených dveří a online veletrzích vysokých a vyšších odborných škol. Kladen důraz je především na aktuálnost informací, kdy školní kariérový poradce spravuje žáky o konání aktuálních akcí, které probíhají a žáci by jejich konání nemuseli podchytit.

Leden 2021

Školní kariérový poradce

 • v lednu 2021 byly vedeny osobní konzultace s žáky 4. ročníku ohledně výběru oborů na vysoké škole po složení maturitní zkoušky
 • byly vytipovány online dny otevřených dveří, adresně doporučeny žákům k zajištění informovanosti o nárocích na studium a možnosti získat po splnění kritérií body do přijímacího řízení

Únor 2021

Školní kariérový poradce

 • v únoru 2021 byly v kariérovém poradenství vedeny osobní konzultace s žáky 4. ročníku ohledně výběru oborů na vysoké škole po složení maturitní zkoušky v rámci preferovaného studijního směru
 • průběžně byl aktualizován virtuální prostor určený aktualitám z vysokých škol Google Classroom Kariérové poradenství pro žáky 3. a 4. ročníku

Březen 2021

Školní kariérový poradce

 • v březnu 2021 byl uskutečněn workshop pro vyučující ohledně zřízeného Google Classroom Kariérové poradenství pro žáky III. a IV. ročníku a možnosti jeho aktualizace (studijní obory na VŠ, popř. vyšších odborných školách, o nově akreditovaných oborech, o přípravných kurzech, o dnech otevřených dveřích, o podmínkách přijetí na konkrétní obory).
 • osobní konzultace s žákyní 4. ročníku ohledně strategie přijetí na obor lékařství a volba alternativy v případě jejího nepřijetí 

Duben 2021

Školní kariérový poradce

 • v dubnu 2021 byly v kariérovém poradenství vedeny osobní konzultace s žáky 4. ročníku ohledně výběru oborů na vysoké škole po složení maturitní zkoušky v rámci preferovaného studijního směru na vysokých školách, které mají prodloužený termín přijímacího řízení, případně budou vypisovat termín II.

Květen 2021

Školní kariérový poradce

 • aktualizace GC Kariérové poradenství (termíny podání přihlášek v prodloužených termínech I. kola a II. kola na vybrané obory vysokých škol)
 • konzultace s žákem 3. ročníku ohledně mimoškolní vědecké činnosti ve vztahu k přijímacímu řízení a konzultace s žáky 4. ročníku

Červen 2021

Školní kariérový poradce

 • identifikace zájmu žáků třetího ročníku o předměty, ze kterých chtějí skládat v příštím školním roce maturitní zkoušku
 • doporučení přípravných kurzů a služeb testovacích společností k zajištění vhodné přípravy na přijímací zkoušky na vysokou školu v příštím školním roce
 • osobní konzultace s žáky 3. a 4. ročníku
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.