Vize a hodnoty EDUCAnet banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Vize a hodnoty EDUCAnet

Společnou prací se nám podařilo vytvořit, a do praxe uvést koncept, který plně reprezentuje naše základní profesní, odborné i lidské hodnoty.

Ty se staly v průběhu času pro EDUCANET SCHOOLS charakteristickými a jsou prezentovány v pojetí našich VIZÍ & HODNOT, kterými jsou:

NADSTANDARD – ORIGINALITA – KOMUNIKACE – PROFESIONALITA – DŮVĚRA – ZÁBAVA

Forma a obsah výuky jsou přizpůsobeny potřebám a trendům prostředí a společnosti, ve kterých dospívá nastupující generace.

Preferujeme formy myšlenkových propojení teorií a praxe, odstraňujeme nelogické hranice mezi předměty, vedeme studenty k vlastnímu samostatnému přístupu k hledání, vyhodnocování a logickému chápání nových informací.

„Student je u nás vždy na prvním místě, není jen číslem na seznamu. Individuální péče o každého studenta, jeho osobní posun a rozvoj klíčových kompetencí pro 21. století jsou základními pilíři studia
na EDUCANETu.“

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová, MPA, MBA

NADSTANDARD

NADSTANDARD musí být ve školách všudypřítomný. Zdůvodňuje, proč vůbec žáci platí školné. Nadstandard je dán především osobním přístupem učitele ke každému žáku. Vede ho a pomáhá při řešení jeho individuálních potřeb a rozvíjení jeho jedinečného talentu. A to v neomezeném rozsahu pomoci žákovi, pokud žák tuto pomoc potřebuje.

ORIGINALITA

ORIGINALITA nás odlišuje od ostatních soukromých i státních gymnázií. Důležitá pro nás není tradice, ale moderní přístup a výuka reflektující potřeby 21. století. Snaha poskytnout vysoce kvalitní vzdělání za pomocí nejmodernějších výukových prostředků, metod a přístupů. Neučíme se pro výuku samotnou, u studentů rozvíjíme klíčové kompetence, díky kterým jsou schopni bez problémů obstát při studiu na univerzitě i v profesním životě.

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE učí studenty kvalitně a všestranně komunikovat. Jak navzájem mezi sebou, tak i s učiteli a dalšími lidmi. Otevřenou komunikací lze vyřešit naprostou většinu problémů. Škola je otevřená směrem k rodičům studentů, tak i směrem k veřejnosti, organizacím a firmám. Razíme přístup, že studenti a rodiče zde nejsou pro školu, škola je zde pro ně!

PROFESIONALITA

PROFESIONALITA směřuje k pedagogům. Pedagog je špičkový odborník, který se neustále vzdělává, rozšiřuje své obzory, uplatňuje nové poznatky při výchově a vzdělávání nové generace. Sleduje nové poznatky v pedagogice i ve své odbornosti. Udržuje se na vysokém stupni i v oblasti digitální gramotnosti. Výuku organizuje, vymezuje, usměrňuje. Neučí v klasickém smyslu – výklad, zkoušení. Je tutorem výchovy a výuky. Hlavním úkolem je motivovat žáky, učit je se učit, uspořádávat myšlenky, logicky uvažovat, vytvářet a užívat pojmy, rozumět souvislostem a kontextu, číst a rozumět složitějším textům, srozumitelně se vyjadřovat a podobně. Organizuje práci žáků a jejich přípravu s cílem, aby se výborně uplatnili ve svém budoucím osobní i profesním životě. Motivuje je pro celoživotní učení a vzdělávání se a vychovává z nich slušné lidi. Nikdy se nesmí jednat o snahu žáka vyloučit z výchovného a vzdělávací procesu, nýbrž mu všestranně a účinně pomoci, motivovat jej. Shrneme-li , pak úkolem učitele je naučit žáky se učit, pomoci jim získat zdravou sebedůvěru a společně se žáky položit základy tomu, aby byli ve svém životě společensky angažovaní a uplatňovali základní morální a mravní principy – stali se z nich slušní lidé.

DŮVĚRA

DŮVĚRA je základním prvkem jakéhokoliv zdravého vztahu mezi lidmi. Jsme malá škola s příznivým sociálním klimatem a rodinnou atmosférou. Navzájem si důvěřujeme a dobře se známe – studenti, učitelé i rodiče. Všichni se proto ve škole cítí dobře a bezpečně, můžeme se plně soustředit na studium i budování dobrých vztahů.

ZÁBAVA

ZÁBAVA je nezbytnou hodnotou. Škola musí žáky i učitele bavit. Je to nutná podmínka pro dlouhodobou výkonnost všech zúčastněných. Učitelé a studenti stále přicházejí s novými inspiracemi. To oživuje výuku a zpříjemňuje náladu během studia. Přínosem je i nestandardní, stále proměnné prostředí pro výuku – výuka na školní zahradě, používání výukových aplikací, exkurze a výuky v terénu. Moderní metody výuky i technika nám poskytují vysokou flexibilitu a nespočet možnosti, jak udělat výuku zároveň efektivní i zábavnou.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.