Studijní práce a výstupy banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Studijní práce a výstupy

Ročníkové práce – 2. ročník

STUDENTI A TŘÍDY

Ročníková práce (dále jen RP) se týká studentů 2. ročníku (tedy studentů tříd 2. A a 2. B).

TÉMATA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Témata RP, včetně jmen garantů, budou zveřejněna 03. 10. 2022 na GC příslušné třídy v sekci Ročníková práce.

VÝBĚR TÉMAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Student si vybere téma ze zveřejněné nabídky témat RP.

Student osobním dotazem u garanta ročníkové práce ověří, zda je požadované téma stále volné. V případě, že tomu tak je, zapíše vyučující jméno studenta k tématu do příslušné tabulky. Každý student se přihlašuje právě k jedné RP. Studentovi, který si žádné téma PP nezvolí do 05. 10. 2022, bude téma přiděleno třídním vyučujícím.

HODNOCENÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Student je z RP hodnocen ve druhém pololetí příslušného školního roku.

Student je hodnocen na základě podmínek předem stanovených garantem projektu. Váha hodnocení RP je 100 %.

KONZULTACE A DOCHÁZKA

Konzultace RP probíhají dle předem stanovených požadavek garanta. Konzultace jsou pro všechny studenty povinné.

ODEVZDÁNÍ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Student odevzdává požadované výstupy RP v elektronické a taky v tištěné podobě garantovi RP a garantovi formální úpravy nejpozději do stanoveného termínu.

V případě neodevzdání nebo pozdního odevzdání RP získává student od garanta projektu a rovněž od garanta formální úpravy hodnocení 0 % s váhou 100 %.

PREZENTACE ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Povinnou součástí ročníkové práce je vytvoření prezentace. Student v průběhu maturitního týdne odprezentuje svojí ročníkovou práci před komisi složenou ze zástupců pedagogického sboru. Váha hodnocení prezentace je 40 %.

Prezentace RP je veřejná.

Harmonogram prezentace je následující:

  • příprava: 5 minut
  • vlastní prezentace: max. 20 minut
  • dotazy: max. 5 minut
  • celkem: max. 30 minut při prezentaci ročníkové práce.

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – 3. ROČNÍK

STUDENTI A TŘÍDY

Postupové zkoušky (dále jen PZ) se týkají studentů 3. ročníku GYMNÁZIA (tedy studentů třídy 3. A)

Postupové zkoušky (dále jen PZ) konají všichni studenti 3. ročníku. PZ studenti konají z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk v červnu příslušného školního roku (termín bude upřesněn).

Pokud se student bez omluvy nedostaví k řádnému termínu PZ, z příslušné zkoušky NEUSPĚL. Ve výjimečných odůvodněných případech (např. nemoc) koná student PZ v náhradním termínu, do té doby není z příslušného předmětu hodnocen, neboť nesplnil povinnou složku hodnocení.
Aby měl student možnost konat PZ v náhradním termínu, musí se z řádného termínu předem omluvit a důvod jeho absence musí být závažný. Závažnost tohoto důvodu posuzuje individuálně vedení školy.

Postupové zkoušky z anglického jazyka

PZ z anglického jazyka se konají formou testu trvajícího max. 60 min. Test se skládá z poslechového subtestu, čtení s porozuměním, gramatické části a části zaměřené na slovní zásobu. Studenti prokazují znalosti na úrovni studentů třetích ročníků gymnázia.
Řádný termín PZ z anglického jazyka se koná v červnu příslušného školního roku (termín bude upřesněn).

Pokud student z postupové zkoušky z anglického jazyka a literatury získá alespoň 44 %, z postupové zkoušky v daném předmětu USPĚL. Pokud student z postupové zkoušky z anglického jazyka získá méně než 44 %, z postupové zkoušky v daném předmětu NEUSPĚL a má právo na opravný termín. V případě, že je žák i v opravném termínu neúspěšný, musí konat zkoušku v náhradním termínu z předmětu anglický jazyk a literatura.

Postupové zkoušky z českého jazyka

PZ z anglického jazyka se konají formou testu trvajícího max. 60 min.
Řádný termín PZ z českého jazyka a literatury se koná v červnu příslušného školního roku (termín bude upřesněn).

Pokud student z postupové zkoušky z českého jazyka a literatury získá alespoň 44 %, z postupové zkoušky v daném předmětu USPĚL. Pokud student z postupové zkoušky z českého jazyka získá méně než 44 %, z postupové zkoušky v daném předmětu NEUSPĚL a má právo na opravný termín. V případě, že je žák i v opravném termínu neúspěšný, musí konat zkoušku v náhradním termínu z předmětu český jazyk a literatura.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.